Sekretess de lux


Under årens lopp har Samverkan 112 skrivit om regioner som använder sig av bemanningsbolag. Ofta lyckas bemanningsbolagen inom vårdbranschen med något som regionerna inte grejar fullt ut – nämligen att bemanna upp sjukvårdens olika sektorer med sjukvårdspersonal. Inom ambulanssjukvården i Sverige är bemanningspersonal sedan 2010 allt mer vanligt både inom den offentligt drivna ambulanssjukvården och bland privata ambulansbolag som utför ambulanssjukvårdstjänster åt regioner.

För regionerna och ambulansbolagen har det ofta varit enkelt att låta bemanningsbolag styra upp bemanningen. Dels så slipper regionerna och ambulansbolagen hela arbetsgivaransvaret.  Dels så blir det mindre administrativ hantering och sjuklönekostnader. Det finns även flera exempel på där anställda inom ambulanssjukvården startar företag för uthyrning av personal, där bland annat ordinarie ambulanspersonal vid en region eller företag kan arbeta extra. Detta har av många parter upplevts som flexibelt och många människor har kunnat dra in ganska grova stålar genom mycket arbete åt olika arbets- eller uppdragsgivare.

Henrik Johansson. Kolumnist vid Samverkan 112
Henrik Johansson är kolumnist vid Samverkan 112

Det har förvisso funnits en oro för att uppläggen kan tendera att bli tvätterier för att kringgå arbetstidslagen rörande övertid. När vi granskat vad regionerna betalar för att hyra in vårdpersonal så finns dels offentliga uppgifter med upphandlade aktörer som regionerna sedan kan avropa (se avropspriser från Region Stockholm lite längre ned)

Det finns ett antal inköp som olika regioner gjort utan upphandling eller med sträng hysch hysch och lite våta filtar av tysthet avseende prisuppgifter. Ofta kan det se ut så här när man får svar på begäran om offentliga handlingar:

Utlämnar för regionens räkning begärda handlingar, bortsett från de handlingar som omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen.

För att ta några exempel på när det är så att regioner bedömer att det ska vara sekretess, så kan vi börja med att Region Gävleborg få vara ett exempel. Låt oss kolla på följande: Bemanningstjänster Leg. Läkare och Leg. Sjuksköterskor, med diarienummer RS 2017/42 i avrop 562061. Uppdraget rör uthyrning av sjuksköterskor och är tillsatt av bemanningsbolaget Agila med sekretess på timpris. Avrop 560000, också det rörande uthyrning av sjuksköterskor, där uppdraget är tillsatt av bemanningsbolaget Medlink med sekretess på timpris. Avrop 564336 rörande uthyrning av läkare via bemanningsbolaget Läkarjouren har sekretess på timpris.

Nu ska det sägas att Region Gävleborg inte alls är något unikum avseende hemlighetsmakeri kring fakturor. Södersjukhuset AB (ett av Region Stockholm ägt sjukhus) meddelade mig förra veckan att det råder sekretess rörande inhyrd personal. Det krävs i regel ganska mycket för att stämpla handlingar med sekretess och i dessa fall så förefaller det hela mer vara kopplat till att summorna som faktureras kan skapa lite ilska bland fast anställd personal och en och annan skattebetalare, som vid löneförhandlingarna eller skatteinbetalningen knappast får anledning att fira med gräddbakelse medelst påtår. I sammanhanget ska sägas att flera regionala bolag, exempelvis ambulansbolaget AISAB, föredömligt lämnar ut begärda uppgifter.

Avropspriser Region Stockholm: 

Löneläget per timme för en sjuksköterska inhyrd i Stockholmsregionen via bemanningsbolag på Covid19-avdelningarligger enligt lite grävande mellan 700-1200kr per timme (avser från hösten 2020). Som ni ser räcker inte riktigt prislistan på avrop till att slanta dessa arvoden, varför den verkligt fakturerade siffran blir intressant att granska. Vilken kotte som helst kan räkna ut att fakturerade belopp för att slanta löner på plus tusenlappen måste se annorlunda ut. Men det tar stopp och sekretessen ekar. Inom ambulanssjukvården synes företagen kunna fakturera regioner och ambulansbolag mellan 600-900kr per timme (avser 2020). Lönerna för en sjuksköterska uthyrd till ambulansverksamhet synes pendla ganska rejält och ibland kan det finnas ett led av underleverantörer. Region Örebro har dessutom, vilket jag tidigare skrivit om, lagt ut ambulanssjukvård på ambulansbolag då regionen saknar tillräcklig kapacitet och bemanning att axla uppgiften.

Skulle det vara så att du själv kanske vill snoka upp lite lönelistor och fakturor inför en löneförhandling eller ett stationsmöte och möter på en ovilja från en region att få ut uppgifterna med beskedet att det är sekretess, så kan du begära att myndigheten, vilket i regionerna är regionstyrelsen, prövar frågan. Om även regionstyrelsen kommer fram till att uppgifterna inte kan lämnas ut till dig på grund av sekretess ska du få ett skriftligt motiverat beslut om saken. Du behöver ett skriftligt beslut för att kunna överklaga till Kammarrätten.

Om du begär att få ta del av en allmän handling så ska din begäran behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt samma dag som begäran inkommer. Det innebär att alla organisatoriska enheter på exempelvis regioner måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt. Du kan i normala tider antingen välja mellan att komma till regionen (under pandemin kan det av logiska skäl möta hinder) och på plats ta del av handlingen eller att få en kopia av handlingen. Regionen har ingen skyldighet att lämna ut allmänna handlingar elektroniskt, vilket ofta skapar onödig väntan då det du efterfrågar redan finns i filformat.

Om handlingen understiger tio sidor har du rätt att få kopior utan avgift. Om begäran omfattar tio sidor eller mer, ska regionen ta ut en avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191). Tio sidor kostar 50 kronor och varje sida därutöver två kronor/styck. Även avgift för porto/postförskottsavgift får tas ut.  Om begäran är oklar är regionen skyldig att hjälpa dig att komplettera eller precisera din begäran så att den kan hanteras, samt att inom rimliga gränser göra de efterforskningar som krävs för att försöka identifiera vilka handlingar du begär.

Det ska nämnas att de allra flesta regioners arkivavdelningar som hanterar frågor om diariet både brukar vara serviceinriktade och vänliga. Det som kan hindra eller försvåra utlämningen av en handling eller uppgift kan enligt min erfarenhet vara en förvaltning eller enskilda handläggare. För att kunna hävda att en handling omfattas av sekretess måste regionen kunna hänvisa till en tillämplig sekretessbestämmelse. Av sekretessbestämmelserna framgår vilka intressen sekretessen skyddar och med vilken styrka sekretessen gäller. Kort kan man säga att finns det uppgifter som kan skada en enskild individ, så kan också handlingen stämplas med sekretess, eller om det skulle kunna skada rikets säkerhet.

Vad är det som är så hemligt med en faktura egentligen – är FRA, MUST eller SÄPO inkopplade…

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), det vill säga av sekretess. Det är inte särskilt hoppingivande att regioner inte lämnar ut uppgifter om bemanningsbolagens fakturor, då det för mig är helt obegripligt varför sådana uppgifter ska vara hemliga. Det ska till mycket goda skäl för en region att inte lämna ut en handling.

Kanske vore det en idé att regionerna gör en liten skrift med namnet Sekretess de lux. Får mig att tänka på den gamla klassikern ’Allå, ’allå, ’emliga armén… 

TEXTFÖRFATTARE: Henrik Johansson


 

ANNONSER