What´s in it for Me?


Vad händer när man får en ny arbetsgivare, exempelvis efter en upphandling och vad ska man tänka på när man söker ett arbete inom ambulanssjukvården 2017

Inom den konkurrensutsatta ambulanssjukvården händer det sig sisådär vart fjärde år att vissa regioner och landsting genomför upphandlingar av bland annat ambulanssjukvård.

Nyligen kammade ambulansbolaget Premedic AB (som bedriver verksamhet i de östra delarna av Östergötland och på några platser i Västerbotten) hem uppdraget att bedriva ambulanssjukvård i distrikt 4 Skåne. Falck Ambulans AB som bedriver verksamhet på olika platser i landet inklusive i distrikt 4 Skåne, har dock överklagat upphandlingen, vilket ni kan läsa mer om här

Verksamheten i Skåne bedrevs innan Falck Ambulans AB ryckte in – av Sirius Humanum Ambulans AB – som den 8 mars 2012 inlämnade en tårdrypande konkursansökan vid Stockholms tingsrätt. Sirius Humanum Ambulans AB bedrev även vid denna tidpunkt verksamhet på uppdrag av Region Östergötland. Konkursansökan rörde vid tillfället enbart Skåne.

Företagsledningen angav bland annat att den hårda konkurrensen i förening med prisdumpning inte fick verksamheten att bära sina egna kostnader längre. En inte helt betydelselös kostnadsökning bestod av löneglidning. Pengarna som Region Skåne pyntade ut till bolaget täckte helt enkelt inte företagets kostnader. Ambulanspersonalen blev i många fall tagna på sängen och tjänstemännen vid Region Skåne satte sannolikt 10-fikat i vrångstrupen. Personalen fick rådet att plocka ut sin intjänade semester och annan arbetstid av sina fackförbund, men alla hann inte med att lösgöra intjänad kosing i tid. Därmed slog konkursen hårt även för vissa anställda vid bolaget.

Falck Ambulans gjorde en rapp manöver och disponerade om sin fordonsflotta på kort tid för att undsätta Region Skånes förskräckta tjänstemän. Fackförbunden stod i kö för att försöka rädda det som räddas kunde. Konkursen var ett faktum och diskussionen om konkurrensutsatt krisberedskap fyllde flera tidningar. Denna sorgliga historia rörande Sirius-fallet synliggjorde också att Region Skåne inte hade någon egen handlingsberedskap för en konkurs. Ingen alls faktiskt.

Flera regioner och landsting har sedan flera år tillbaka konkurrensutsatt ambulanssjukvården. Antingen i sin helhet eller med en viss verksamhet i egen regi, eller i kombination med monopoliserad drift i så kallade landstingsbolag

Att tänka på vid nyanställning – omvänd referenstagning

Det är inför en anställning kutym att arbetssökande skickar in ett personligt brev och ett CV till den arbetsgivare där de avser söka tjänst. Några blir kallade till intervju och tester och kommer ett steg närmre blåljusdrömmen och viljan att rädda människoliv.

Därefter följer referenstagning med tidigare arbetsgivare. Sedan en löneförhandling och komplettering av formalia (i vissa fall inlämnande av examensbevis, uppvisande av körkort, legitimationshandlingar och registerutdrag från Polisen).

Det ligger i maktbalansens natur att få om några kandidater till tjänster gör en omvänd referenstagning. Det skulle helt säkert skrämma många arbetsgivare, om den arbetssökande frågar efter CV, referenser, balans- och resultaträkning, utdrag från IVO, den närmsta chefens registerutdrag, sammanställningar från IVO o s v. Eller tänk den arbetssökande som frågar efter arbetsskadeanmälningar eller lönelistor.

Det är ingalunda ett recept på framgång att i en ansökningsprocess ställa samma motkrav på arbetsgivare, men det finns delar av den omvända referenstagningen som kan vara försvarbara och spara en arbetssökande en hel del besvär. Ring till fackförbunden som omsluter personal på arbetsplatsen. Slipa till dina ekonomikunskaper eller ta hjälp av en rådig vän som är insatt i ekonomi, och plocka ut årsredovisningar mm. Be någon god vän att plocka ut driftavtalet mellan bolagen och en region/landsting för att se vad uppdraget är egentligen är värt (kan om inte annat vara en hygglig indikator inför en löneförhandling). Det handlar i grunden om att införskaffa så mycket kunskap som möjligt om arbetsgivaren och arbetsplatsen.

Söker du en tjänst i en offentligt driven verksamhet, så kommer offentlighetsprincipen tjäna dig väl. Regioner och landsting har en skyldighet att utge lönelistor för all personal. Vissa arbetsgivare inom den offentligt drivna verksamheten kan avidentifiera personnummer och adresser på lönelistorna, men det kvittar helt i sammanhanget. Det du vill veta inför löneförhandlingen är hur löneläget ser ut.

Ett tips är att rekvirera ut det aktuella årets löner före årlig justering för exempelvis sjuksköterskor, ambulanssjukvårdare eller läkare. Sedan kan du enkelt räkna ut vad arbetsgivarna de facto varit beredda att betala vid anställningar i närtid. Akta dig för att plocka ut lönelistor för tjänstemannastaben, då personer med mindre eller likvärdig utbildningstid som dig själv; inte sällan har dubbel eller tredubbla löner. Och kom ihåg att löneförhandlingen ofta är ett psykologiskt spel, där arbetsgivaren ofta likt ett mantra säger: ”jag kan inte gå högre”. Med facit i hand (d v s lönelistorna) kan du i så fall antingen ta för säkert att arbetsgivaren inte kör med skenmanövrar alternativt konstatera att arbetsgivaren inte kör med öppna kort.

 

Vad vi med säkerhet vet är att en låg ingångslön kommer göra dig följe under lång tid. Ta kommandot och känn av ditt värde på marknaden

Att tänka på vid verksamhetsövergång

I många fall går din anställning automatiskt över till den arbetsgivare som räknat hem en verksamhet (d v s vunnit en upphandling). Din nuvarande arbetsgivare kan i vissa fall varsla om att deras verksamhet på orten upphör, men sker ej detta så har du i regel kvar din anställning hos befintlig arbetsgivare (åtminstone arbetsrättsligt).

Det lagtekniska begreppet ”övergång av verksamhet” har en viss innebörd. Reglerna hittar du bland annat i en skyddslagstiftning: 6 b § lagen om anställningsskydd. Lagen förkortas LAS.

En liten lathund i sammanhanget:

– Vem kommer driva ambulansverksamheten. Beroende på ekonomisk status och schemalösningar mm kan det på olika sätt komma att påverka din trivsel, ekonomi och kommande arbetsmiljö. Hur ser fordonsflottan och utrustningen ut mm?

– Har den nya arbetsgivaren (jfr ambulansbolaget) räknat hem uppdraget så det kommer kunna gå runt, eller finns det skäl att tro att beräkningen är underfinansierad och utkomsterna av ett ekonomiskt önsketänkande. Med ekonomiska underlag som grund kan du beräkna hur dina lönemässiga framtidsutsikter ser ut.

– Hur ter sig trenderna inom ambulanssjukvården. Avser arbetsgivaren, antingen med krav från upphandlingen eller dylikt att anställa fler personer ur en viss personalkategori? Detta ser du i avtalens skrivningar om bemanning, och där ska du särskilt notera om det står bör eller ska.

– Hur är den fackliga närvaron hos blivande arbetsgivare. Kolla med fackförbunden, arbetsdomstolen och fria sökningar via webben.

– Hur regleras yttrandefriheten, meddelarfriheten och rätten att rikta kritik. Sök svar via avtalet mellan bolaget och respektive region. Syna samtidigt de för stunden gällande kollektivavtalen.

– Hur ser kompetensen i chefsleden och bland ansvariga läkare ut. Finns det skäl att tro att bolaget inte kommer kunna följa exempelvis Socialstyrelsens föreskrifter om krisberedskap, läkemedelshantering eller systematisk dokumentation.

– Hur ser ägarbilden ut kring företaget. Vilka långsiktiga planer finns för framtiden. Finns stålar att stå pall ekonomiskt bistra tider.

– Hur ser möjligheterna ut för att få lokala löneavtal. Är det vettiga principer kring lönerevision. Gillar företaget och upphandlande aktör att trixa med jour etc.

– Hur ser dina möjligheter ut om du skadar dig privat eller drabbas av arbetsskada i tjänsten. Finns det alls möjlighet med en omplacering under en längre tids nedsatt fysisk förmåga, eller måste du ta höjd för att finna en ny anställning vid exempelvis långvariga ryggbesvär (ambulanssjukvårdens akilleshäl).

– Hur tänker din blivande arbetsgivare kring din personliga säkerhet. Sker drogtester, alkoholblåsningar, vandelsprövning mm.

 

Om en fågel ser ut som en anka, simmar som en anka och kvackar som en anka, så är det förmodligen en anka*

Som sagt, det finns en hel del att tänka på inför såväl nyanställning som verksamhetsövergång. 

Henrik ”Hoffa” Johansson, kolumnist vid tidningen Samverkan 112.

*Anktestet kan ge redskap att härleda ett okänt subjekts sanna natur genom dess redan identifierbara karaktärsdrag. Termen används ibland för att kontra argument som går ut på att något inte är vad det ser ut att vara.


 

 

ANNONSER