Nationellt mål för insatstider


I förra utgåvan av Samverkan 112 nr 2/3 redovisade vi responstider för ambulanssjukvård och räddningstjänst runtom i Sverige. Tiden från det att larmcentralen (112) får larmet till dess att första räddningsenhet är framme.

Ambulanssjukvårds mediantid för hela riket var i fjol 15 minuter. Det är allom känt att Sveriges topografi och terräng varierar stort mellan de olika landsdelarna. Detta kan till viss del förklara att insatstiderna varierar. Tranås och Kristinehamn, sticker ut som de kommuner dit ambulansen kommer fram snabbast i hela landet, på 9,1 minuter.

Det finns 290 kommuner och 20 landsting/regioner i Sverige. I 48 procent av dessa kommuner har ambulansen en responstid på 15 minuter eller mer. 1990 tyckte Socialstyrelsen att en rimlig insatstid för en ambulans, att nå fram till en patient med ett akut livshotande tillstånd, är 10 minuter (SOSFS, 1990:10). Idag har vi insatstider som är betydligt längre och den gradvisa försämringen tycks inte ha någon ände.

En internationell utblick visar att det i England finns ett lagstadgat krav på att tre fjärdedelar av alla svårt sjuka eller skadade patienter, på landsbygd eller i storstad, ska nås av ambulans inom åtta (8) minuter. Liknande lagstadgade tillgänglighetskrav finns i Italien. I USA och Kanada finns formulerade mål som säger att 90 procent av de allvarligaste fallen ska nås av ambulans inom 10–15 minuter. Australien har snarlika krav (Kunskapscentrum PreHospen, Högskolan i Borås).

Räddningstjänstens mediantid vid insatser för att rädda liv, egendom och miljö var i fjol 12 minuter för hela riket. Stack ut gjorde Trelleborg och Landskrona med 8,5 respektive 8,6 minuter. Endast 53 kommuner (18 %) hade en responstid på över 15 minuter eller mer. För att förkorta väntan på ambulanshjälp, har 92 % av landets kommuner IVPA-larm för sina kommuninvånare. Ydre, Storfors och Eda har fler än 27 insatser per 1 000 invånare och år.

Vart jag vill komma med denna sifferkanon-ad? Jo, att vid exempelvis hjärtstopp och stroke så är tiden till behandling helt av-görande. Jag reagerar starkt på uppgifter som förmedlats i media (TV och dagstidning), där ledande medicinska företrädare negligerar betydelsen av ambulansernas insatstider och värdet av medicinsk syrgas i brandbilar.
Vi måste i stället lyfta fram de internationella kvalitetsmålen – som delmål – att ambulanssjukvården ska nå alla i hela landet, med ett akut livshotande tillstånd, inom 10–15 minuter.
Patienter med misstänkt hjärtinfarkt och med en saturation under 90 % har behov av syrgas. Gäller såväl strokepatienter som vid hjärtstopp (Referens; Prof Leif Svensson, Md, PhD Department of cardiology, Södersjukhuset, Stockholm).

Och då ska rimligtvis brandpersonal, som åker på IVPA-larm, även ha syrgasdelegation.

Sven Åsheden
Chefredaktör och ansvarig utgivare
sven [at] s112 [dot] se


 

ANNONSER