Ambulansen – En ultimat placering för sjuksköterskestudenter


Hanna-Carnlöv,-Veronica-Lindström,-Tomas-Nilsson

Ambulanssjukvården har visat sig vara en bra miljö för sjuksköterskestudenter att träna professionskunskap inom akutvården. Karolinska Institutet är nu inne på fjärde terminen med studenter som gör sex veckors så kallad VFU i ambulans. Erfarenheterna är mycket goda.

Hanna Carnlöf, i dag sjuksköterska på Huddingeakuten, ingick hösten 2014 i första gruppen med studenter som i sin grundutbildning fick chansen att göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom ambulanssjukvården.
– Det var jättenyttigt att få träna på att vara först på plats och möta en patient som ingen sett tidigare, säger hon nu efteråt.
Hanna kan mycket väl tänka sig att studera vidare till specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvården. Men först behöver hon skaffa sig mer erfarenhet från akutvården, har hon insett.
– Jag skulle inte känna mig trygg annars. Där ute är man ju ensam utan att veta vad som väntar. Därför måste man kunna mycket av allt för att vara initiativtagande och beredd att fatta beslut.

Ung organisation
Av tradition har det inte ansetts naturligt att integrera sjuksköterskestudenternas grundutbildning med ambulanssjukvården genom längre, sammanhängande perioder med verksamhetsförlagd utbildning.
Sköterskestudenterna har fått nöja med att under några dagars fältstudier observera ambulanspersonalens arbete.
– Det kan bero på okunnighet om hur vi jobbar. När det gäller sjuksköterskor i ambulans är vi fortfarande en förhållandevis ung organisation, funderar Veronica Lindström, samordnare inom Akademisk ambulans och ledamot i Pedagogiska akademin.KI-4

Ultimat placering
Med fler studenter, och med de omstruktureringar som gjorts inom hälso- och sjukvården, har det samtidigt blivit allt svårare att hitta lämpliga VFU-platser.
Ambulanssjuksköterskan Tomas Nilsson insåg det när han mötte grundutbildningsstudenter i sitt deltidsjobb som lärare på KI.
– Jag märkte att det fanns ett missnöje bland studenterna med att deras VFU-platser inte hade den akutkaraktär som de förväntade sig.
Tomas Nilsson började fundera över hur han och hans kollegor inom ambulanssjukvården skulle kunna komma in i bilden.
– För mig är ambulansen den ultimata akuta placeringen, säger han och vidareutvecklar:
– Studenterna som kommer till oss har förmånen få träffa alla patienter i alla åldrar och med alla diagnoser. Här får de möta patienterna först, innan de blivit bedömda av en doktor eller det getts en möjlighet att läsa på och dra slutsatser.

Extremt intresserad
Idén med sex veckors VFU inom ambulanssjukvården föddes. Ett förslag lyftes till de kursansvariga och förberedelserna inleddes.
Veronica Lindström, som själv varit inne på samma spår som Tomas Nilsson, kom in i bilden som representant för den akademiska världen för att lotsa projektet framåt efter de formellt rätta vägarna.
2014 gav programrådet klartecken för ett försök där studenter på femte terminen av sex som var intresserade själva fick ansöka om att få vara med.
– Jag var redan då extremt intresserad av ambulanssjukvård, så det är klart att jag sökte, säger Hanna Carnlöf, som nu i efterhand beskriver sin VFU-period som ”jätteutvecklande”.
Eftersom det då fortfarande fanns viss skepsism mot VFU inom ambulanssjukvården delades studenterna upp i två grupper: En som gjorde hela sexveckorsperioden i ambulans och en som kombinerade tre veckor i ambulans med tre veckor på akutvårdsavdelning på sjukhus.
Resultatet blev att studenterna i båda grupperna klarade av att uppnå kursplanens lärandemål.
– Alla var nöjda med sin VFU. Men ambulanssjukvården erbjöd ytterligare en dimension i form av att studenterna fick träna mer på att arbeta självständigt, säger Veronica Lindström.

Komplext arbete
Redan till vårterminen 2015 togs kombinationsalternativet bort eftersom det alltså visat sig att de som bara jobbat i ambulans klarade målen lika bra.
– Det är inte heller lämpligt med korta placeringar hos oss. Komplexiteten gör att det tar längre tid än på en vårdavdelning innan de kan arbeta självständigt, säger Tomas Nilsson.
Från och med höstterminen 2015 är VFU inom ambulanssjukvården permanentad inom Karolinska Institutet. Den här terminen sökte 42 studenter till 12 platser.
Falck var först ut av ambulansentreprenörerna i Stockholms läns landsting om att ta emot studenter. I dag är alla entreprenörerna involverade.
Den framtida rekryteringen av ny ambulanspersonal har inte funnits med som något huvudmål i satsningen. Men fördelarna med att låta blivande sjuksköterskor prova på det självständiga arbetet i en ambulans under en längre, sammanhängande period har uppenbara fördelar.
– Ju fler grundutbildningsstudenter vi tar in i specialistsjuksköterskans kontext, desto mer relevant underlag får vi för framtida rekryteringar, konstaterar Veronica Lindström.

Tvingas reflektera
Det har också visat sig att handledare och andra ambulansanställda fått mycket tillbaka genom att möta och vägleda studenter.
Komplicerade frågor om etiska värderingar, prioriteringar och förhållningssätt tvingar ambulanspersonalen att tänka till och reflektera över den egna yrkesrollen.
– Vi blir också påminda om hygienrutiner och får ta del av de senaste kunskaperna från deras utbildning, säger Tomas Nilsson.
– Överhuvud taget är det här en väldigt rolig studentkategori att jobba med, menar han. Från att de kommer hit och är ganska osäkra kan man se en explosionsartad utveckling. Som handledare är det väldigt stimulerande att få bidra.
I sitt arbete på Huddingeakuten måste Hanns Carnlöf kunna lita på sin kliniska blick i bedömningarna av vad som är patientens problem.
Erfarenheterna från VFU:n inom ambulanssjukvårdens, där Hanna på ett väldigt konkret sätt fick möta patienter i första skedet av vårdkedjan, sätter hon i dag stort värde på.
– Fick jag skulle jag gärna göra om den här perioden, skrattar hon. ■

Bildtexter:

Ettabbild. Hanna Carnlöv, Veronica Lindström och Tomas Nilsson har utifrån sina olika perspektiv bara positiva saker att säga om KI:s nya upplägg med sexveckorsutbildning i ambulans för grundstudenter

Tomas Nilsson kom på idén med VFU inom ambulansen och Hanna Carnlöf tillhörde första gruppen som fick chansen

Text och foto: Mats Jonsson


 

ANNONSER