Stopp i trafiken kostar tid och pengar

Vårt samhälle är mer eller mindre konstant utsatt för risker. De flesta av dem är så små, och har kanske till och med så pass obetydlig effekt att vi negligerar dem i våra dagliga beslut. Vid vissa tillfällen står vi dock inför beslut som är betydligt svårare att hantera. Trafikolyckor som sker på våra Europavägar och riksvägar orsakar stopp i trafiken som ibland varar under så lång tid att både privatpersoner och företag drabbas. Några effekter kan bli att resor måste bokas om och industrier tvingas stå stilla i väntan på leveranser, när trafikanter och transporter blir försenade. På olika sätt ger långa stopptider i trafiken upphov till höga samhällsekonomiska kostnader, bland annat genom förlorad arbetstid och inställd produktion.

Om E6 mellan Malmö och Helsingborg stängs av i båda riktningarna i en timme under högtrafiktid kan det kosta samhället upp emot 800 000 kronor (Källa : Vägverket Region Skåne).

Östergötland först ut. Trafikverket har i projektform analyserat avstängningstiderna i Östergötland i samarbete med representanter från räddningstjänst, polis, polisens länskommunikationscentral (LKC), bärgare, restvärdeledare, SOS Alarm, Trafikverkets driftentreprenörer, ambulanssjukvård, Trafikverkets trafikledningscentral (TLC) och åkeriföretag i Östergötlands län. Samarbetet mellan de olika aktörerna visar tydligt hur man tillsammans kan se till att arbetet vid en skadeplats blir effektivare, säkrare för räddningspersonalen och mindre kostsamt för samhället. Från det att ett problem har uppstått ska det ta så kort tid som möjligt att genomföra åtgärder för att förbättra situationen.

Detta kräver ett situationsbundet och rationellt beslutsfattande. Samverkan fungerar bäst om inblandade aktörer är bekanta med varandra och vana vid att arbeta tillsammans.

Nytt projekt i Blekinge. I ett helt nytt samverkansprojekt mellan räddningstjänsten i Västra Blekinge, Landstinget Blekinge, Polismyndigheten i Blekinge, Trafikverket, SOS Alam i Växjö, Assistanskåren samt Trafikradion i Malmö ska de inblandade aktörerna lära sig att snabbt bistå varandra med information och hjälp. Räddningstjänst, polis, ambulanssjukvården och andra aktörer blir utlarmade ungefär samtidigt, men har både olika långt till skadeplatsen och varierande tillgängliga resurser. Att aktörerna samverkar, kanske redan på väg ut till olycksplatsen, är därför en förutsättning för att trafikolyckan ska tas om hand på bästa sätt.

Men alla uppdrag kräver att medverkande personal är väl införstådda, dels med sin egen organisation men också hur den egna organisationen fungerar i förhållande till andra aktörers uppdrag.

God samverkan en förutsättning. Med god kunskap om sitt eget och andras ansvar, rutiner och arbetsuppgifter kan varje aktör agera så att de inte hindrar andra samt vid behov också bistå andra med hjälp. En viktig del i samverkan, ute på en skadeplats, handlar om att informera andra inblandade aktörer om vad man vet och vilka åtgärder man tänker vidta samt att man lämnar en prognos på hur lång tid arbetet beräknas ta. En god samverkan mellan berörda aktörer är en förutsättning för att vi ska nå målet att minska stopptiderna. Genom att få ner avstängningstiderna kan vi minska problemen för trafikanterna och göra stora samhällsekonomiska vinster.

– Det gäller att hitta en så bra balans som möjligt mellan kraven på räddningspersonalens arbetsmiljösäkerhet och strävan efter att minska stopptiderna berättar Anders Berninger som representerar ambulanssjukvården i Blekinge. Viktigt att tänka på, är också att man genom att minska stopptiderna även minskar risktiderna, det vill säga den tid som räddningspersonalen löper risk att bli påkörd ute på olycksplatsen.

– I ett inledningsskede bör man stänga av trafiken för att kunna läsa av situationen utan direkt risk för att bli påkörd, samråda och ta beslut om hur olyckan ska hanteras och hur personalen bör agera. När det akuta räddningsläget är över bör man om möjligt öppna ett eller flera körfält för trafik – om än med begränsad hastighet, berättar Anders Berninger vidare.

… Fortsättning i Samverkan 112 nr 6

Text: Sven Åsheden  Foto: RäddSam F

ANNONSER