Flyger på biojetbränsle


För första gången i Sverige testas Biojetbränsle i en räddningshelikopter, första steget för Sjöfartsverket i omställningsprocessen till en fossilfri flygflotta. Med Biojet skulle utsläppen från Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningshelikoptrar minska med 30 procent.

För att uppfylla den färdplan som den svenska flygbranschen enats om gällande fossilfritt inrikesflyg 2030, krävs att alla aktörer samarbetar, från tillverkaren till användaren. Genom att blanda in fossilfritt biobränsle i tankarna kan Sjöfartsverket kraftigt minska det totala CO2 utsläppt.

– Våra räddningshelikoptrar behövs och vi behöver verkligen vår flygtid. Genom att blanda in fossilfritt biobränsle i tankarna kan vi minska vårt totala CO2 utsläpp rejält, säger Mattias Hyllert, direktör för Sjö- och flygräddning på Sjöfartsverket.

– För många fordon innebär lägre fart automatiskt även lägre utsläpp. Helikoptrar har inte samma förutsättningar rent tekniskt utan farten är inte lika direkt kopplad till utsläppen. Därför betyder valet av bränsle mer för våra möjligheter till långsiktig hållbarhet, fortsätter Mattias Hyllert.

Sjöfartsverket leder projektet Fossilfri flygräddning 2045. Tillsammans med Försvarets materielverk, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Svensk Luftambulans, Myndigheten för Säkerhet och Beredskap, Lunds Tekniska Högskola, IVL Svenska Miljöinstitutet och Air BP banar vi väg för en snabbare omställning till fossilfria bränslen.

Den så kallade reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från bensin, diesel och flygfotogen genom inblandning av förnybara och fossilfria drivmedel. Idag ligger reduktionsplikten för flygbränslet Jet A1 på en procent, en siffra som successivt ska öka till 30 procent till år 2030.

Gustaf Lannek är pilot och chef på Sjöfartsverkets helikopterbas i Kristianstad, och lämnade in ett internt förbättringsförslag kring miljöbränsle redan 2017. Han menar att bränslet är den enskilt viktigaste faktorn för att påverka utsläppen från helikoptrarna.

– Jag fick idén när jag läste en artikel om Fly Green Fund, där bland annat SAS och BRA bidrar till att snabba på den gröna omställningen inom flygbränslen. Den kommersiella branschen ligger före och jag tycker att statliga aktörer också skulle ta ett ansvar. Därför känns det mycket positivt att Sjöfartsverket tagit stafettpinnen nu.

År 2020 hade Sjöfartsverkets samtliga helikoptrar ett utsläpp på 3 635 ton CO2, med BioJet-blandningen skulle detta reduceras till 2 545 ton CO2, alltså en minskning med 30 procent.

Alternativ bränslen och utvärdering

I projektet ska alternativa bränslen och bränsleförsörjningskedjor utvärderas och strategier för omställningen till fossilfri drift ska jämföras mot varandra.

Genom livscykelanalys och tester undersöks hela kedjan och bidrar med kunskap. Utvärderingen görs ur ekonomiskt, tekniskt och logistiskt perspektiv och bränslet analyseras ur livscykelperspektiv. Målet är att projektet ska lägga grunden till att myndigheter som bedriver flygverksamhet har en säker och effektiv fossilfri flygflotta i framtiden och ökar förmågan till snabbare omställning.

Projekt Fossilfri flygräddning 2045

Projektet Fossilfri flygräddning 2045 är en förstudie som syftar till att påbörja omställningen till en fossilfri flygflotta för räddningstjänstaktörer. I projektet ingår Försvarets materielverk, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Svensk Luftambulans, MSB, Lunds Tekniska Högskola, IVL Svenska Miljöinstitutet och Air BP. Målsättningen är att genom samordning och samarbete öka möjligheterna att ha en helt fossilfri helikopterflotta inom svensk räddningsverksamhet. Förstudien inleds den 1 oktober 2021 och beräknas vara avslutad 31 december 2022.

Ekonomiska medel har tilldelats från Energimyndigheten

Biojet / SAF

SAF, Sustainable oil även kallad Biojet, tillverkas av till exempel använd matlagningsolja, avfall från skogsindustrin och övrigt biologiskt hushållsavfall. Oljan blandas med traditionellt jetbränsle för att fylla de satta säkerhetskraven för flygbränsle. Vid användande av SAF kan man reducera koldioxid utsläppen med upp till 80 procent jämfört med traditionellt bränsle.

Källa och Text: Sjöfartsverket   Foto: Lloyd Horgan


 

ANNONSER