Färre omkom i vägtrafiken 2021


 

Under 2021 omkom 192 personer i olyckor på de svenska vägarna. Det är 12 färre än 2020 då 204 människor omkom. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

Av de omkomna var 113 bilister,  96 av dem hade färdats i personbil, övriga i lastbil eller buss.

Den vanligaste olyckstypen bland bilister är mötesolyckor följt av singelolyckor.

– Utvecklingen går i rätt riktning när det gäller omkomna i vägtrafiken. Det är första gången som antalet omkomna är färre än 200. Det är framför allt olyckorna med personbil som minskat. Men även bland oskyddade trafikanter ser vi en minskning, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

I år fyller nollvisionen 25 år. Sverige har hittills varit framgångsrikt i arbetet med att nå det långsiktiga målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken.

Trafiksäkerhetsarbetet har tidigare varit inriktat på att bygga bort risker i infrastrukturen. Nu riktas större fokus på trafikanternas beteende. Bättre efterlevnad av hastighetsgränser, nykterhet i trafiken, utbildning och friska förare bidrar till att minska riskerna som leder till olyckor.

– Här ser jag att helt eller delvis automatiserade fordon eller system som kan hjälpa föraren till bättre beslut och bättre regelefterlevnad har stor potential. Sådana system kan till exempel hjälpa förarna att följa regler eller automatiskt bromsa bilen, säger Jonas Bjelfvenstam.

Under 2021 omkom 25 motorcyklister. Det är en minskning jämfört med året innan där 28 motorcyklister omkom.

20 cyklister omkom under 2021, det är lika många som året innan.

Under 2021 omkom 23 fotgängare efter att ha blivit påkörda av motorfordon.

Av de som omkom under 2021 var 50 kvinnor och 142 män, 10 var under 18 år och 66 var 65 år eller äldre.

Sveriges officiella statistik fastställs i april av myndigheten Trafikanalys och bygger på polisrapporterade olyckor som rapporterats till Strada.

Transportstyrelsens arbete med att samla in olycksdata är viktigt för trafiksäkerheten. Ur data kan statistik skapas för att rikta insatser dit de bäst behövs. Myndighetens arbete med att utveckla regler och genomföra tillsyn ska bidra till att göra nollvisionen möjlig.

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller på Transportstyrelsens webbplats under sidorna Statistik över vägtrafikolyckor.

Den preliminära olycksstatistiken för 2021 gäller endast hela Sverige. Regional statistik kommer att publiceras senare.

Källa och Illustration: Vägtrafik – transportstyrelsen.se


 

ANNONSER