Ambulanskörning i praktiken


Studien är genomförd av Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi vid Umeå universitet. 

En nationell forskningsstudie om utryckningskörning, skador och förebyggande arbete om ambulanskörning i Sverige har genomförts vid Umeå universitetet. I studien har medverkat ambulanssjuksköterskor som berättat om erfarenheter och kunskap om utryckningskörning, ambulansrelaterade skadehändelser och förebyggande arbete.

Undersökningen som baseras på en nationell enkät under Covid-19 pandemin visar på flera intressanta resultat och möjliga utvecklings- och förbättringsområden för att stärka det förebyggande arbetet mot trafikskador, ohälsa i arbetsmiljöer och patient(o)säkerhet bland annat:

  • Var fjärde ambulanssjuksköterska hade erfarenheter av ambulansrelaterade skadehändelser i trafiken (ambulansolyckor).
  • 55 procent av ambulanssjuksköterskorna saknade stöd och feedback efter incident- och avvikelserapporteringar som gjorts till arbetsgivaren.
  • Var tredje ambulanssjuksköterska uppgav att de kände en kollega som hade alkohol- och drogmissbruk och 40 procent ansåg att ambulansfordon nu borde utrustas med alkolås för trafiksäkerhet, arbetsmiljö och patientsäkerheten.
  • 89 procent av ambulanssjuksköterskorna önskade ett nationellt förarbevis som utryckningsförare.
  • Mer än hälften av ambulanssjuksköterskorna (60 procent) upplevde att deras fackliga organisation – Vårdförbundet, inte arbetade tillräckligt med frågor om säkerhet och ambulanskörning.

I forskningsrapporten ”Ambulanskörning i praktiken. Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av utryckningskörning, skador och förebyggande arbete – en Websurvey 2021” (47 sidor) redovisas resultat av den nationella studien.

Rapporten går även att ladda ned via följande webbsidor:

Publiceringsdatabasen DiVA vid Umeå universitet:

https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1601369&dswid=-5527

Kungliga bibliotekets databas – Libris:

https://libris.kb.se/bib/w9hsrj5wtbb52jv9


 

ANNONSER