When The Ambulanssjukvårdare Go Marching In


Nyligen godkände Myndigheten för yrkeshögskolan (MyH) friska skattemiljoner för nya yrkeshögskoleutbildningar då efterfrågan av ambulanssjukvårdare ökar stort bland många arbetsgivare.

Enligt de tre ambulansbolagen i Stockholms län: landstingsbolaget AISAB, familjeföretaget Samariten AB och Falck Ambulans AB så är satsningen på ambulanssjukvårdare nödvändig. Även den landstingsdrivna ambulansverksamheten stämmer in i ropet efter ambulanssjukvårdare.

Framtidsutblick och tillbakablick

AISAB ser att behovet av att anställa ambulanssjukvårdare kommer öka framöver som en följd av ersättningsrekryteringar, nyrekryteringar, pensionsavgångar samt att sjuksköterskor* (antal 45 i dagsläget) ska ersättas av ambulanssjukvårdare. AISAB anger att efterfrågan kommer öka och tendera cirka 50 stycken ambulanssjukvårdare under en femårsperiod. Av dessa tjänster motsvarar cirka 5 stycken pensionsavgångar. Åke Östman, VD AISAB skrev den 24 juni 2015: ”På sikt ska vi ersätta sjuksköterskor med ambulanssjukvårdare, alltså minst 47 ambulanssjukvårdare”. Denna plan och hållning leds i bevis av de skrivelser som MyH fått av AISAB (MyH 2016/2585).

Samariten bekräftar en stor efterfrågan och planerar att anställa 30-50 ambulanssjukvårdare under en 3-5 års period. Majoriteten kommer erbjudas anställning i Stockholmsregionen.

Falck Ambulans bekräftar även en stor efterfrågan och anger att 24-30 ambulanssjukvårdare kommer anställas under en 3-5 års period i Stockholm.

En ambulanssjukvårdare har enligt MyH:s beräkningar 30 % lägre lön än en sjuksköterska, vilket gör att arbetsgivarna säger sig kunna öka bemanningen med samma kostnad som idag.

Ambulansbolagen i Stockholms län har fått uppdragsgivaren landstingets välsignelse att snabbskola cirka 40 ambulanssjukvårdare som ska vara färdiga för ambulansproduktion** innan sommaren. Kursen pågår i detta nu och skulle kunna bära nimbusen: förverkliga din blåljusdröm på 4 månader

Ett brev med tunga namn och saftiga garantier

Efter att MyH tidigare lämnat avslagsbeslut rörande nya yrkeshögskoleutbildningar (diarienummer: MyH 2015/2471) så skred personaldirektörerna Maria Englund (Stockholms läns landsting), Marina Olsson (Västra Götalandsregionen), och Ann-Sofie Bennheden (Region Skåne) till verket och skrev ett brev till MyH. Trion personaldirektörer betonade att det finns en stor efterfrågan på den icke legitimerade yrkeskategorin ambulanssjukvårdare och likaså stora behov av YH-utbildningar som kan utbilda blivande ambulanspersonal. Nu nämnda personaldirektörer basar över hela 147 000 arbetstagare (enligt SCB omsluts 5,2 miljoner invånare i dessa regioner och landsting***). Personaldirektörerna skriver bland annat: ”En viktig yrkeskategori som vi kommer ha stort behov av nu och framöver är ambulanssjukvårdare.”

Sahlgrenska, NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus deklarerar ett behov på cirka 80 ambulanssjukvårdare under en period på 3-5 år. Det råder enligt trion ingen tveksamhet om god anställningsbarheten för individer som genomgår utbildningen. MyH har fullkomligt överösts av garantier, dekret och jubelrop för ambulanssjukvårdare.

Hans Hallén, verksamhetschef Skarborgs sjukhus, skriver: ”Vi har kännedom om och har medverkat i utformningen av utbildningen. Vi anser att den håller hög kvalité som gör oss trygga att anställa de som genomgått utbildningen.”

Anders Johansson, vårdutvecklare NU-ambulansen, gjorde redan 2015 bedömningen att ”pendeln har svängt” då landsting som tidigare beslutat att enbart bemanna ambulanser med legitimerad personal (SSK) nu återigen efterfrågar ambulanssjukvårdare. Vidare uttrycker vårdutvecklaren: ”Trenden att ersätta ambulanssjukvårdare med SSK är bruten.”

Kommer fler följa efter

Det korta svaret är Ja. Fler landsting är av ekonomisk nödvändighet tvingade att hårdbanta kostnaderna och skapa större rekryteringsunderlag. Det talas i vissa inlagor om en strukturell brist på sjuksköterskor och att denna yrkesgrupp framförallt behövs inom den slutna sjukhusvården. Resonemanget förefaller dock en smula märkligt med tanke på nu pågående revideringar av föreskrifterna kring läkemedel och flera landstings strävanden att även anställa icke legitimerad personal till sjukhusvården. Det ligger åtminstone i farans riktning att löneutvecklingen och anställningsbarheten för sjuksköterskor bara inom några år drastiskt kan förändras. Landstingen och dess kontrakterade bolag har över tid kanske ingen möjlighet att möta kraven på högre lön från arbetssäljarna.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, ger inga signaler om enhetliga nationella riktlinjer eller förändrade direktiv till Sveriges 21 landsting. Herr sjukvårdsminister menar att ansvaret fortsatt ska vila på respektive landsting. Av alla ordrika inlagor som kommit till MyH nämns överhuvudtaget inte frågan om läkemedelshantering. Det är framförallt kostnadseffektivitet som poängteras. Skrivelsen från personaldirektörerna vägde förstås mycket tungt för MyH.

Funderingar

För egen del tror jag vi antingen går mot en liberalisering av föreskrifterna (tolkas förvisso mycket fritt redan idag) eller ett införande av skyddad yrkestitel alternativt en legitimation för ambulanssjukvårdare (kommer kräva fler akademiska inslag – och en av arbetsgivarna oönskad lönerörelse).

Vem kunde hösten 2005 alls tro att behovet av ambulanssjukvårdare skulle eka 12 bast senare. Kanske är det inte konstigare än när sjukvårdsreformen ”Vård-77” presenterades under 70-talet (då uppvärderades bland annat teoretiska ämnen i sjuksköterskeutbildningen). Under tidigt 80-tal**** klassades sjuksköterskeutbildningen som en erkänd högskoleutbildning med både akademisk djup (vetenskaplig) och bredd (yrkesförberedande).

I takt med högskolereformer infördes redan 1958 legitimation för sjuksköterskor.

Frågan är nu när erforderligt utbildade ambulanssjukvårdare får ett liknande erkännande och ansvar. Vad vi dock vet är att alla ovanstående aktörer tydligt säger nej till uppdragsutbildningar som leder till sjuksköterskeexamen för icke legitimerad personal – det i sig säger en hel del om färdriktningen.

Appellen ”Sverige behöver sina ambulanssjukvårdare, men med legitimation” kanske kan vara något.

Henrik Johansson är kolumnist vid Samverkan 112

*) kan tolkas som grundutbildade sjuksköterskor
**) ska vara i operativ drift i akutambulanser till sommaren 2017
***) avläsning via SCB 2015
****) 1982


 

ANNONSER