Blåljusbranscher – Arbetsskadefakta


 

Poliser anmälde flest arbetsolyckor med sjukfrånvaro under perioden 2011-2015 och den vanligaste orsaken var hot och våld. Poliser anmälde även flest arbetssjukdomar, den främsta orsaken var för hög arbetsbelastning. Säkerhetsverksamheten stod för flest anmälningar om både fysiskt våld och hot.

Under 2014 var 56 568 personer sysselsatta inom de fyra blåljusbranscherna Ambulanstransporter och ambulanssjukvård, Brand- och räddningsverksamhet, Polisverksamhet och Säkerhetsverksamhet (varav män 67 procent och kvinnor 33 procent). Polisverksamheten hade flest sysselsatta, 29 179, och näst störst var Säkerhetsverksamheten, 16 061 sysselsatta.

Arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro. Under perioden 2011-2015 inträffade totalt 3 745 arbetsolyckor med sjukfrånvaro inom blåljusbranscherna (varav män 73 procent och kvinnor 27 procent). Polisverksamheten stod de för de flesta anmälningarna (47 procent), varav män 68 procent och kvinnor 32 procent. Näst vanligast var anmälningar från Säkerhetsverksamheten, (25 procent) där män stod för 71 procent och kvinnor 29 procent.

Vanligaste anledningarna till arbetsplatsolyckor. ”Våld eller hot från personer utanför företaget” var den vanligaste anledningen till arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro, där 16 procent av anmälningarna kom från män och 6 procent från kvinnor. Polisverksamheten och Säkerhetsverksamheten stod för de flesta anmälningarna (53 procent respektive 45 procent). ”Förlorad kontroll över transportmedel” var den näst vanligaste anledningen för män, (10 procent). ”Fallolyckor på samma nivå” var den näst vanligaste anledningen för kvinnor, (4 procent).

Flest anmälningar om ”Förlorad kontroll över transportmedel” inkom från Polisverksamheten och Säkerhetsverksamhet (53 respektive 25 procent). Brand- och räddningsverksamhet stod för 14 procent av anmälningar och Ambulanstransporter och ambulanssjukvård för 8 procent. ­

Arbetssjukdomar och dess orsaker. Under perioden 2011-2015 inträffade totalt 2 999 arbetssjukdomar inom blåljusbranscherna (54 procent anmäldes av kvinnor, 46 procent av män). Polisverksamheten stod för majoriteten av samtliga anmälningar i blåljusbranschen (87 procent), varav 56 procent kom från kvinnor och 44 procent från män. Näst vanligast var det med anmälningar från Säkerhetsverksamhet, (8 procent).

Ingen tydlig trend har visats under denna femårsperiod. ”Alltför mycket arbete/stor arbetsmängd” var den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar inom blåljusbranscherna, (10 procent). Flest­ anmälningar inkom från Polisverksamheten, (9 procent), och den höga arbetsbelastningen hade främst orsakat muskel och ledbesvär (hos både kvinnor och män). ”Övriga biomekaniska faktorer ” (till exempel ha på sig tung utrustning) var den näst vanligaste orsaken till arbetssjukdomar, 7 procent.

Allvarliga olyckor och tillbud. ”Fysiskt våld” och ”Hot” var de vanligaste orsakerna, (23 respektive 17 procent) till allvarliga olyckor och tillbud inom blåljusbranscher na mellan åren 2012-2015.2 Säkerhetsverksamheten stod för flest anmälningarna om både fysiskt våld (15 procent) och hot (8 procent). ­

Blåsljusbranscher, faktablad om arbetsmiljöstatistik, nr 4/2016

Källa och Foto: Arbetsmiljöverket


 

ANNONSER