En ny legitimation är nödvändig

DEBATTARTIKEL

Det är idag välkänt att icke legitimerad ambulanspersonal dagligen och regelbundet både iordningställer och administrerar läkemedel. Vid en lång rad av olycks- och allvarliga sjukdomsfall krävs helt enkelt fyra händer, så oavsett regelverket sker i den dagliga handlingspraktiken såväl iordningställande och administration av läkemedel av icke legitimerad personal. Det finns cirka 1 500 yrkesverksamma ambulanssjukvårdare i riket. Medelåldern inom yrkesgruppen är hög. Inom 3 år beräknas 16 procent att gå i pension. Av det totala antalet anställda ambulanssjukvårdare finns flest i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Allt tyder på att fler sjukvårdshuvudmän och vårdgivare i ökad grad anställer icke legitimerad personal.Två-ssk

Alarm Ambulansförbundet har tidigare lyft legitimationsfrågan med Socialstyrelsen och konkretiserar nu frågan kring ett införande av ytterligare en legitimation för ambulanspersonal inom hälso- och sjukvården.

Behovet av legitimation bör utredas och prövas utifrån följande aspekter:
– Perspektiv på patientsäkerhet
– De prehospitala yrkesrollernas innehåll
– Framtida utbildningsnivå och omfattning med särskild hänsyn till den dagliga handlingspraktiken
– Granskning av internationella förhållanden rörande yrkesgrupper inom den prehospitala vården

Behov av legitimation
ALARM-Ambulansförbundet bedömer att patienter och ambulanskollegor har rätt att känna sig säkrav och trygga i att all tjänstgörande ambulanspersonal har tillräcklig kompetens och därtill är lämplig att verka inom prehospital vård. Samhället måste ansvara för att utöva tillsyn så att all personal har förutsättningar att verka i linje med de regelverk som finns på hälso- och sjukvårdsområdet. Införande av legitimation innebär att samhället ställer krav på att yrkesutövaren och även på arbetsgivare som bedriver prehospital sjukvård. Det bör vara ett grundläggande krav att all verksam sjukvårdspersonal har lämplig utbildning och faktiska förutsättningar och lämplighet att operativt arbeta inom den prehospitala sjukvårdsverksamheten. Förbundet anser att det tyngst vägande skälet för att införa en legitimation för all personal inom den prehospitala sjukvården vilar i behovet av en trygg patientsäkerhet.

Titeln ambulanssjukvårdare används idag allt för liberalt av arbetsgivarna. Idag saknas en klar och tydlig varudeklaration för exempelvis ambulanssjukvårdarnas kvalifikationer. Legitimationen fyller ett viktigt behov gentemot allmänhet, patienter, närstående och andra intressenter som måste försäkras rätten att kunna lita på yrkesutövarna. Emellertid skulle även arbetsgivaren med krav om att anställa personer med legitimation inte längre kunna klistra titlar på individer med vitt skilda kompetens. Det är rimligt att kräva att samhället ska kunna ställa samma krav på all prehospital personal.

I det register Socialstyrelsen för över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal finns för allmänhet, vårdgivare, myndigheter och intressenter möjlighet att granska och kontrollera att en yrkesutövare har en giltig legitimation. Denna kontrollmöjlighet omfattar inte den stora grupp ambulanssjukvårdare som verkar inom den prehospitala sjukvården, vilket måste anses utgöra en stor brist för värnet av den viktiga patientsäkerheten.

Vid en legitimering skulle ambulanspersonalens lämplighet kunna prövas redan vid inkommen ansökan om legitimation. Samhället skulle då till skillnad mot idag äga möjlighet att besluta om exempelvis prövotid eller i de fall där så behövs återkalla legitimationen. Förbundet anser att införandet av legitimation för all prehospital personal bidrar till att ge det ofta livsavgörande arbetet i hälso- och sjukvården större tyngd och betydelse. Därmed säkras att all prehospital har förutsättningar att ge evidensbaserad och säker vård. Avseende patientsäkerheten måste alla yrkesutövare i grunden hålla samma kvalitet, helt oavsett drifts- och finansieringsform. Insynen måste därtill tillförsäkras allmänheten och vara möjlig att granska för presumtiva arbetsgivare och utbildningsaktörer. Förbundet hävdar att det idag saknas både reella möjligheter att kontrollera eller följa upp en stor del av de anställda inom den prehospitala verksamheten. Idag för exempelvis icke legitimerade ambulanssjukvårdare journal, vilket måste ställas i förhållandet av den journalföringsplikt som stipuleras i patientdatalagen. Skulle exempelvis ambulanssjukvårdare vara legitimerade skulle journalföringsplikten vara odiskutabel, vilket i ansvarsärenden får anses äga väsentlig betydelse.

Enligt 4 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) ska läkemedel iordningställas av en legitimerad sjuksköterska eller en läkare. En legitimerad sjuksköterska eller läkare som iordningställt ett läkemedel har själv ansvaret för administreringen av läkemedlet till patienten. Enligt 4 kap. 8 § föreskrifterna är det emellertid under vissa förutsättningar möjligt för icke legitimerad personal inom ambulanssjukvården att iordningställa och administrera medicinskt oxygen till en patient. Enligt 4 kap. 1 § femte stycket föreskrifterna är det endast studerande som genomgår klinisk praktiktjänstgöring inom hälso- och sjukvården som får iordningställa och administrera läkemedel under tillsyn av legitimerad sjuksköterska eller läkare. Motsvarande möjlighet för ambulanssjukvårdare att iordningställa och administrera läkemedel under tillsyn av legitimerad personal finns inte enligt föreskrifterna. Av 7 kap. föreskrifterna framgår att Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i föreskrifterna om det finns särskilda skäl. Såvitt framgår av förbundets utredningar har Socialstyrelsen inte meddelat något undantag i förhållandet som ovan beskriver. I den dagliga verksamheten sker regelbundet avsteg från regelverket, vilket vi tidigare berört i betraktelsen ”fyra händer”.

Enligt 6 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:10) ansvarar vårdgivaren för att en ambulans alltid är bemannad med hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att administrera läkemedel i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1). Ambulansyrkets särart kräver som tidigare nämnts fyra händer, vilket idag omöjliggör följsamhet av regelverket

Med hänsyn till vad som framkommit under utredningen finner förbundet skäl att särskilt belysa handlingspraktiken, med undantag av vad som framgår av 4 kap. 8 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1), och säkerställa att iordningställande och administrering av läkemedel inom ambulanssjukvården enbart görs av legitimerad personal. Fram tills införande av legitimation för fler personalgrupper (ambulanstekniker/paramedic) bör Socialstyrelsen angripa frågan med stöd av 7 kap. föreskrifterna som medger undantag då det sedan en längre föreligger mycket goda skäl i och med den beskrivna handlingspraktiken inom ambulanssjukvården.

Inspektionen för vård och omsorg har tidigare prövat ärendet och därtill genomfört en legal genomlysning.

Samhället bör i vissa fall synnerligen sanktionera en yrkesgrupps auktoritet. Det sker dels genom att ansvara för evidensbaserade utbildningar möjliggör studier för morgondagens ambulanspersonal och genom en rättvis behörighetsreglering, som innebär att tydliga krav ställs på viss kompetens. Förbundet föreslår att legitimation införs för all personal som är operativt verksamma inom den prehospitala delen av hälso- och sjukvården.

 

Med vänlig hälsning 

Henrik Johansson, Förbundsordförande, ALARM-Ambulansförbundet

Box 3047,  750 03 Uppsala,

Tfn: 018-430 11 10,  Tfn: 073-343 55 00

Kommentarer

 1. Henrik säger:

  Det är ett stort fokus på ”fyra händer”. Detta bör rimligtvis redan idag finnas inom varje ambulansbesättning. Jag har svårt att se hur båren i annat fall skulle kunna bäras utan invecklade hjälpmedel. Är det inte bättre att lägga energi på att tydliggöra ambulanssjukvårdarens roll? Ge den gruppen ett utökat totalansvar över tekniska delar inom den prehospitala vården. Exempel på detta kan vara ansvar över informationsteknik, bårteknik, fordonsteknik, körteknik, ergonomi mm. Detta skulle också frigöra tid för sjuksköterskan att utvecklas inom proffesionen omvårdnad. Denna tid finns inte idag. Kompetensen skulle då bli både bredare och spetsigare om två kompetenser samverkar, istället för att vi skall trampa varandra på tårna med samma ansvarsområden och liknande kompetens. Varför ligger det ett sånt enormt fokus på ”administrera läkemedel”? Det skulle jag säga är en försvinnande liten del inom omvårdnaden. Socialstyrelsen borde rimligtvis istället justera de delar som hindrar icke legitimerad personal att iordningställa och administrera läkemel i samband med A-HLR. I övrigt så anser jag att övriga situationer där det skulle vara aktuellt att icke legitimerad personal ger läkemedel får ses som ett katastroftillstånd i den meningen att resurserna understiger behovet. Detta går inte att helt undkomma i alla lägen. Jag ser heller inte att det har varit några problem under de åren jag verkat inom den prehospitala vården. Det påtalas också att ambulanssjukvårdare idag för journal. Detta ser jag som mycket märkligt. Har patienten varit i behov av omvårdnad i någon form så anser jag att sjuksköterskan självklart är den som också dokumenterar. Omvårdnad är komplext. Betydligt mer komplext än att sätta en spruta i armen och pressa in någon form av läkemedel. Att sätta sig i skolbänken under en termin kanske kan ge tekniska kunskaper kring omvårdnaden. Att däremot förstå effekterna av handlingar menar jag kräver betydligt mer tid än så. Allt man gör skall sättas in i ett större sammanhang och det menar jag sjuksköterskan, med sin examen inom omvårdnad är betydligt mer lämpad att göra än ambulanssjukvårdaren. Kan inte se några hållbara argument i nuläget för att jag skulle skriva under budskapet i debattartikeln.

 2. Karsi säger:

  Bra att belysa olika yrkesroller. Mellan Amb.sjkv.och SSK råder som vi alla vet sedan 2005 en lagstadgad differentiering beträffande framför allt en väsentlig del nämligen hantering och admininstrering av läkemedel. Den kan vi inte ändra på såvida inte Socialstyrelsen finner hållbara skäl för att ändra ordningen..och med tanke på att VF värnar så hårt om den skillnaden så kan vi bara acceptera faktum.

  Om man ska nämna ett exempel på område där man tidigare tydligt försökte få till någon form av tydliggörande av yrkesrollerna så kan vi nämna NU.sjukvården (VGR). Där hade man tidigare Medicinsk och Teknisk personal. Anledningarna till detta var nog flera men en var säkert att försöka förenkla och förtydliga yrkesrollerna. Amb.sjkv. var ”Teknisk” personal med övergripande ansvar för fordon, kommunikation och utrustning. Att Amb.sjukv. per automatik hade Tekniskt ansvar innebar inte alltid att dom var mest kunniga eller lämpade att inneha den rollen, lika lite som det ibland visade sig att en SSK legitimation inte är ett bevis på grad av kunnande utan endast ett bevis på rätt att utföra ett yrke. Detta tar jag inte upp för att trampa någon på tårna, oavsett yrkestillhörighet utan endast som en personlig reflektion baserade på 25 år i branschen.
  Rollerna Medicinsk och Teknisk personal har övergetts då det visade sig vara svårt att upprätthålla av flera anledningar.
  Den utveckling som enligt mig har skett är att SSK har tagit över mer av den tekniska biten men amb.sjukv. inte alls i samma utsträckning har fått ta del av den medicinska utbildningen. Den enda möjligheten för Amb.sjukv. att bibehålla en yrkesroll värd namnet är att man höjer de medicinska kraven genom tex fortbildning och vidareutbildning så att dom kompetensmässigt närmar sig SSK.
  INTE att man som i NU sjukvården snabbutbildar undersköterskor och ger dom titeln Ambulans Tekniker. Detta är i mitt tycke något som sänder signaler till alla dom Ambulanssjukvårdare som ofta har undersköterskeutbildning i botten och gått fullvärdig Amb.sjkv.utbildning att ”det går lika bra med selleri”
  När ambulanssjukv. anses vara erfarna inom yrket och sätts att jobba med relativt nyexaminerade SSK som dessvärre i vissa fall valt ambulanssjukvården långt innan dom visar sig vara yrkesmässigt redo så ter sig löneglappet löjeväckande.

  Beträffande journalföring så tycker jag det är givet att även amb.sjukvårdare för journal. Där tar du ju upp information från ex.pat och anhöriga om aktuell situation och även tidigare historik, planerad och genomförd behandling.Finns det inte dokumenterat så har det aldrig hänt är ju devisen.
  Att många områden infört regler om att SSK ska sitta ”bak” på allt med vissa kriterier är ju en god tanke men verkligen ser i vissa fall annorlunda ut än i verkliga livet.

  Oftast fungerar samspelet mellan yrkesrollerna bra och viktigt att lägga på minnet är att Amb.sjukv inte är motsatsen till SSK.

  • Henrik säger:

   Varför skall man höja de medicinska kraven på ambulanssjukvårdaren? En ambsjv skall inte ersätta en ssk utan komplettera kunskapsmässigt. Då är det väl vettigare att fortbildas tekniskt och inte medicinskt.
   Sedan förstår jag inte hur Karsi menar vad avser att erfarna ambskv sätts att jobba med oerfarna ssk. Detta menar jag är oacceptabelt, att de skall täcka upp för omvårdnadsmässig kunskaps/erfarenhetsbrist och då inte på grund av löneglapp utan av omvårdnadsmässigt kompetensglapp.
   Lika självklart som att sjuksköterskan vårdar sjukvårds, och omvårdnadskrävande patienter, lika självklart torde det vara att sjuksköterskan för journal. Anamnestagning är en lika självklar sjuksköterskeuppgift, och då bör det vara lämpligare att också sjuksköterskan för journal.
   Sedan är det uppenbart att ambulanssjukvårdare vårdar patienter där riktlinjerna säger något helt annat. Riktlinjerna brukar vara extremt tydliga vad avser detta och jag förstår inte att detta tillåts fortsätta! Ansvaret att detta inte sker ligger väl inte enbart hos arbetsgivaren, utan det är de enskilda besättningarna som måste skärpa sig och följa givna riktlinjer. Detta ser man varje dag!
   Ambulanssjukvårdaren är definitivt inte motsatsen till sjuksköterskan. Då hade det varit tungt i strävan mot samma mål. Tonvikten borde ligga på att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att samverka och komplettera varandras kunskaper.,Som jag uppfattar det ute i verksamheten så önskar huvuddelen av sjuksköterskorna att jobba med sjuksköterskor av olika anledningar. Jag tillhör inte den gruppen om ambulanssjukvårdarrollen tydliggörs och att dess uppgifter läggs på en tekniskt spetskompetens, men fortsätter utvecklingen som den gör idag, med fullständig ovilja att utveckla ambsjvrollen så sällar jag mig också till de sjuksköterskor som inte ser en framtid för ambulanssjukvårdarna.

Lämna en kommentar

Jag samtycker till att Samverkan 112 lagrar mina uppgifter enligt integritetspolicyn

*