SLL – IVO-tillsyn hos ambulansverksamheten

Bakgrund

Av rapporten ”Planeringen av vården i sommar – fjärde rapporten” från Stockholms läns landsting (SLL) framgick att landstinget beslutat att minska antalet ambulanser i länet under sommaren 2014. Orsaken uppgavs vara problem att bemanna ambulanserna med specialistutbildade sjuksköterskor i enlighet med landstingets krav.

Mot bakgrund av ovanstående initierade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en tillsyn där SLL:s planering och riskanalys inför sommaren 2014 granskades.AMBULANS_3_webb

Som ett led i denna tillsyn begärde IVO svar från SLL på följande frå­gor:

 • Har riskanalys genomförts inför beslutet att minska antalet disponibla ambulanser inom SLL sommaren 2014?
 • Vilka riskområden har ni funnit?
 • Vilka åtgärder har vidtagits utifrån identifierade risker för att säkerställa patientsäkerheten?
 • Hur följs effekterna av vidtagna åtgärder upp under pågående semesterperiod?
 • Hur kommer effekterna av vidtagna åtgärder följas upp efter avslutad semesterperiod?

Underlag

 • Svar på IVO:s begäran beträffande minskningen av antalet ambulanser i länet under sommaren 2014, från chefläkaren Anna Nergårdh, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
 • Svar på begäran om uppgifter och analys angående säsongsan­passning av ambulansberedskapen sommaren 2014, från verkställande direktören Åke Östman, AISAB.
 • Riskbedömning 1 (R1) -sommarperioden 2014. AISAB.
 • Svar på IVO:s begäran från verksamhetschefen Torbjörn Kanfjäll, Samariten Ambulans AB.
 • Svar på begäran från IVO, Falck Ambulans AB.
 • HSF:s sommaruppföljning av ambulanstransporter och sjuktransporter vecka 23-35 2014. Enheten för prehospital vård och Medicinsk service, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
 • Risk och konsekvensanalys för den katastrofmedicinska beredskapen i SLL avseende ambulanssjukvården sommaren 2014, från chefen för medicinsk stab Anna Nergårdh, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Redovisning av tillsyn

Nedan följer en sammanställning av SLL:s svar till IVO.

Riskanalys

Så som övriga vårdgivare har vårdgivarna inom vägburen ambulanssjukvård det medicinska ansvaret i enlighet med lagstiftning enligt vårdgivarbegreppet. Vårdgivarna har genomfört sin egen riskanalys och åtgärdsplan. SLL har löpande gjort en sammanvägd bedömning utifrån de risker som vårdgivarna lyft fram och med anledning av det har åt­gärder vidtagits som redogörs för nedan.

Det främsta riskområdet som identifierats är bristen på specialistutbildade sjuksköterskor. En konsekvens av detta är en minskad resurstillgänglighet i form av minskat antal drifttimmar. Risken för att katastrofmedicinsk beredskap inte kan upprätthållas bedömer SLL som liten. Denna bedömning grundas på en välfungerande katastrofplan och många års erfarenhet med intagande av annat beredskapsläge än normalläge i samband med allvarliga händelser.

Vidtagna åtgärder

Den aktiva planeringen som pågått under våren ger förutsättningar för en jämn och säker dimensionering under semesterperioden. I och med att åtgärderna är planerade så minskar risken för plötsligt produktionsbortfall och möjliggör för vårdgivaren att ha en bättre kontroll av verksamheten.

Inom ambulanssjukvården tillämpas gränslös dirigering inom länet. Detta innebär att prioriterings- och dirigeringscentralen väljer den ambulans som är bäst lämpad att utföra uppdraget oavsett placering och vårdgivare. Vid särskild händelse kan vårdgivarna kalla in extrapersonal med omedelbar verkan.

SLL har under perioden 2 juni till 29 augusti 2014 tillsatt extra kapacitet i form av sex sjuktransportenheter som ska komplettera den ordinarie ambulansverksamheten. Sjuktransportenheterna är bemannade med legitimerade sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare och är förstahandsvalet när berörda patienter förväntas behöva vård och/eller övervakning under transporten. Sjuktransporter är anpassade för patienter som inte behöver den sjukvård som bedrivs i ambulans men som är för sjuka för liggande persontransport. Motsvarande satsning gjordes sommaren 2013 men då med två sjuktransportenheter som tillsattes för att komplettera ambulanssjukvården. Genom en differentierad dirigering säkras tillgången till akutambulanser för de patienters vars tillstånd kräver detta. SLL bedömer att en säsongsanpassad dimensionering kan genomföras då verksamheten förstärkts med extra sjuktransporter.

Vidare har vårdgivarna beredskap för att kalla in ytterligare personal och driftsätta extra resurser vid oväntade uppdragsökningar eller långa väntetider. Som tidigare år utökas ambulansverksamheten med ytterligare en helikopter under perioden 15 maj till 15 september. Inom länet finns fem till sex jourläkarbilar som har kapacitet att ta hand om fler patienter. Jourläkarbilen kan utföra uppdrag där hembesök av läkare är ett bättre alternativ än ambulans. Läkaren kan även bistå ambulanssjukvården i de fall den specialistutbildade sjuksköterskan bedömer att patienten inte behöver föras till akutsjukhus.

SLL har inför sommaren satsat på extra informationsinsatser till invånarna om 1177 Vårdguiden för att bland annat nå ut med information om vårdutbudet inom SLL. Avsikten är att vägleda patienten att välja rätt vårdnivå.

Chefläkaren inom SLL har under sommaren 2014 fått utökat mandat att leda, samordna och ta besluta om att vidta ytterligare åtgärder som behövs inom vården.

Uppföljning

Verksamhetscheferna inom ambulanssjukvården har veckovisa avstämningsmöten under sommarperioden. Vårdgivama inom ambulanssjukvården lämnar regelbundet lägesrapporter till SLL. Eventuella avvikelser ingår som en del i rapporteringen. SLL har också regelbunden kontakt med prioriterings- och dirigeringscentralen vilket ger goda indikationer på eventuella störningar i driften. Chefläkaren inom SLL har avstämning varje vecka med ansvariga chefläkare vid akutsjukhusen samt SLSO (SLL:s egen produktion avseende geriatrik, psykiatri och primärvård). Vid dessa tillfällen görs även en översiktlig återrapportering om ambulansverksamheten.

Vårdgivarna kommer själva följa upp ett antal väl valda kvalitetsindikatorer och utvärdera egen verksamhet samt i gemensam samverkan under ledning av förvaltningen. SLL kommer att utvärdera sommarens ambulanssjukvård. Utvärderingen av ambulanssjukvården kommer att riktas på framför allt följande delar: Patientsäkerhetsaspekter och värdering av avvikelser.

Skälen för beslutet – Tillämpliga bestämmelser

 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Bedömning
IVO bedömer att Stockholms läns landsting har i enlighet med 5 kap. 1 och 7 §§ SOSFS 2011:9, bedrivit ett systematiskt patientsäkerhetsarbete genom att analysera och åtgärda identifierade patientsäkerhetsrisker inför semesterperioden, sommaren 2014.

IVO avser inte vidta ytterligare åtgärder i ärendet men kommer i den fortsatta tillsynen att följa hur vårdgivaren säkerställer att resultatet från egenkontrollen används i det riskförebyggande arbetet.

Ärendet avslutas. 2014-09-03

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lena Renman. Inspektören Niklas Haglund har varit föredragande.

Textsammanfattning: Sven Åsheden   Foto: SLL

ANNONSER