Upphandlingen av luftburen ambulanssjukvård avbryts

SAAVästerbottens läns landsting har ansvarat för den nationellt gemensamma upphandlingen med fullmakt från deltagande landsting och regioner. Region Skåne och Karolinska sjukhuset är inte del i samarbetet.

Anbudstiden gick ut den 28 maj 2014 och totalt inkom tre anbud i upphandlingen. Förutsättningen för att ett anbud ska kunna utvärderas och antas är att de obligatoriska kraven är uppfyllda. Under prövningen av anbuden har man bedömt att inget av anbuden uppfyller dessa obligatoriska krav.

Bristerna gäller leverantörens kapacitet och erfarenhet/referenser samt säkerhetsutbildning. Det innebär att prövningen av de obligatoriska kraven diskvalificerar anbuden för utvärdering och att upphandlingen nu avbryts.
– Det är väldigt beklagligt att denna viktiga process stannar upp men så är alltså fallet. Det som händer nu är att vi ska titta på förfrågningsunderlaget utifrån gjorda erfarenheter för att ta till vara på möjligheten till förbättringar. Sedan ska en ny upphandling påbörjas, säger Anders Sylvan, landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting.

Exakt tidplan för den nya upphandlingen är ännu inte satt.

– Det är en stor upphandling inom en tekniskt avancerad bransch, där många parametrar kan spela in. Men vi återkommer så snart vi kan med en exakt tidplan, säger Anders Sylvan.

Koordineras från Norrlands universitetssjukhus
Det var i januari 2014 som 20 av landets 21 landsting och regioner gav Västerbottens läns landsting ansvaret att organisera det nationella uppdraget Svenskt ambulansflyg. Planen var att verksamheten skulle stå färdig till 1 januari 2016.

Utgångsläget är den gemensamma organisation för ambulansflyg som finns mellan landstingen i norra sjukvårdsregionen. I dagens avtal mellan landstingen ingår flygplan, bemannade med pilot och sjuksköterskor, samt medicinteknisk utrustning.

När ambulansflyget blir nationellt upphandlas flygplan med piloter. Till skillnad från tidigare ska landstingen själva stå för medicinteknisk utrustning och sjuksköterskebemanning.

Koordineringscentralen för svenskt ambulansflyg ska placeras vid Norrlands universitetssjukhus. För genomförandet har en styrgrupp med representanter från olika delar av landet tillsatts, liksom en projektgrupp och projektledare. Ordförande i styrgruppen är Anders Sylvan, landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting.

Mer information: Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting, 090-785 72 50.

Text: Thomas Jonsson, Kommunikationsstaben, Västerbottens läns landsting

Foto: SAA

ANNONSER