Region Östergötland behöver en egen robust ambulansberedskap

Region Östergötland är en av regionerna i Sverige som inte äger någon egen personell prehospital förmåga. Regionen äger inte heller några egna ambulanser. All ambulanssjukvård och prehospital katastrofberedskap är upphandlad via ambulansbolag. Valet att driva ambulanssjukvården i upphandlad form är ett politiskt beslut.

Ambulansbolagen som tillhandahåller ambulanstjänster i Östergötland har det milt sagt bekymmersamt att bemanna ambulanserna i länet och är helt beroende av ditrest ambulanspersonal, för att överhuvudtaget klara att hålla driften igång. Flera personer får bo på hotell under sin arbetsvistelse.

Vid större olyckor eller långvariga samhällsstörningar skulle upplägget med inrest ambulanspersonal sannolikt falla samman som ett korthus. Att inte äga egna ambulanser eller ha någon organiserad egen prehospital personal utan vara helt beroende av inrest personal, kan försätta länet i mycket knepiga situationer.

Samtliga regioner är förpliktigade att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som skulle kunna inträffa och därtill identifiera samhällsviktiga verksamheter och dess behov. Redovisningen ska vart fjärde år rapporteras till Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Länsstyrelsen. Rapporteringen sker senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till regionfullmäktige. Riskbilden med att inte äga en enda egen ambulans borde fått myndigheterna att vakna till. Det här med att vissa regioner inte fixar att hålla en egen beredskap för tankarna till tider då legioner var olika länders försvarskapacitet.

Region Östergötland säger sig arbeta utifrån ett så kallat “top-down-perspektiv” när det kommer till att sprida policys, riktlinjer och dokumentation, men det är svårt om inte omöjligt att hitta en riskbedömning av det faktum att regionen inte äger någon egen prehospital beredskapsförmåga och regionen är kort och gott helt beroende av ambulansbolagen och deras personal.

Utöver Östergötland är det bara Region Gotland som helt saknar egen prehospital förmåga. I exempelvis Region Skåne, Region Stockholm och Region Västerbotten har regionerna en egen verksamhet, antingen i förvaltningsform eller bolag som ägs av regionen.

En fråga som inte går att komma ifrån är varför det är så svårt att hitta inhemsk ambulanspersonal till Östergötland. Svaret kanske finns hos alla som tidigare arbetade inom ambulanssjukvården. I en tid då frågan om arbetstider åter kommit i svang ska man komma ihåg att ambulansbolagen lyder under kollektivavtal som har mer liberal syn på arbetstidslagen och arbetstidens förläggning, även om det sannolikt kommer bli annorlunda inom kort. Region Östergötland har i den senaste upphandlingen ställt krav relaterat till arbetstiden som tillexempel att det ej är tillåtet att förlägga jour eller att arbeta dygn och det finns också regler om maximal längd på arbetspass. När det gäller övertid i samband med driftstidens slut så har Region Östergötland för att minska övertid också valt att differentiera skiftbyten på ambulanser med driftstid dygnet runt så personalen ska få en chans att sluta sina pass i tid. Regionen har även lovvärt uppdaterat direktiven till ambulansdirigenterna, vilket innebär att det tas större hänsyn till skiftbyte och driftstidens slut. Insynen i ambulansbolagen är dock i stort sett obefintlig på grund av bolagslogiken.

Region Östergötland ökade sin inköpta kapacitet genom att öka antalet driftstimmar på ambulans med 8% från den 1 februari i år. Detta skedde samtidigt som tjänsten Liggande sjuktransport utökades. Förändringarna har lett till att regionen under några månader kan se en resurstillgänglighet på 68%, det vill säga andel tid av driftstiden för ambulans där den är disponibel för uppdrag.

Region Östergötland har listat upp några punkter kring arbetstid som specifikt finns med i avtalen med ambulansbolagen:

  • Ingen jour får förekomma
  • Arbetspass får inte vara längre än 14 timmar
  • Varje arbetspass måste följas av minst 8 timmars vila, i de fall arbetstidslagen kräver längre vila gäller det (för att motverka delade turer men som ändå klarar dygnsvila typ gamla hemtjänstturer)

 

Utöver det förbinder sig ambulansbolagen att följa gällande arbetstidslagstiftning och gällande kollektivavtal. Så för antal arbetspass i sträck gäller regelverk för dygnsvila och genomsnittlig arbetstid per vecka enligt arbetstidslag och kollektivavtal. Frågan är hur många ditresta som inte redan har heltidsanställning på annat håll i Sverige. Men det verkar vare sig ambulansbolagen eller regionen bry sig ett skvatt om. Lite som ”i storm duger varje hamn”.

Hur ser framtidsutsikterna ut? Region Östergötland har varit rakt igenom positivt inställda till samtliga ansökningar om yrkeshögskoleutbildningar för ambulanssjukvårdare. Region Östergötland innehar posten som ordförande i ledningsgrupp för yrkesutbildningar till ambulanssjukvårdare. Region Östergötland har under flera års tid arbetat aktivt för en specialistsjuksköterskeutbildning i prehospital vård i Linköping och där nått resultatet att Linneuniversitetet i samverkan med Linköpings universitet har specialistsjuksköterskeutbildning med studieplatser i Linköping, där även Region Östergötland är engagerade i referensgrupp för utbildningen.

Det finns förstås också mycket som är bra i Region Östergötland, men man kan inte bortse från riskerna det innebär att inte äga egen prehospital förmåga, vare sig med personal eller fordon.

ANNONSER