Beslut i upphandling av ambulanssjukvård


Nu är tilldelningsbeslut fattat i den nya upphandlingen av länets ambulanssjukvård. Region Östergötland tecknar avtal med två ambulansentreprenörer, Falck Ambulans AB och Samariten Ambulans AB, inför 2023.

Bild på ambulanssjukvårdare i ambulanshall.

Ambulanssjukvården i Östergötland drivs sedan länge i upphandlad regi. Det nuvarande avtalet löper ut i januari 2023 och en ny upphandling inleddes därför innan sommaren. Nu har anbuden utvärderats och på tisdagen fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om tilldelning.

Upphandlingen är uppdelad i två avtalsområden och en och samma entreprenör kan bara tilldelas ett område. Syftet med att ha två leverantörer är att minska sårbarheten. För område Väst tilldelas Falck Ambulans AB uppdraget. Företaget har idag motsvarande uppdrag. Område Öst tilldelas Samariten Ambulans AB, vilket innebär ett byte av leverantör.

– Ambulanssjukvården i Östergötland idag har bland landets snabbaste responstider och högst överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus. De nya avtalen ger goda förutsättningar att göra en redan mycket välfungerande ambulanssjukvård ännu bättre, säger Torbjörn Holmqvist (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Flera nyheter

De nya avtalen kommer att innehåller några nyheter. Utöver kravet på två leverantörer har de ekonomiska kraven på företagen som velat delta i upphandlingen skärpts för att minska sårbarheter. Fast dimensionering införs, vilket innebär att regionen bestämmer var och när ambulanserna ska vara i tjänst. Regionen har också skärpt kraven på arbetsmiljö och på ambulanspersonalens kompetens. Dessutom ska det enligt de nya avtalen finnas tillgång till en så kallad bariatrisk ambulans, vilket är en större ambulans anpassad för vård av mycket tunga patienter.

Ambulansavtalen löper i fem år med möjlighet till förlängning i maximalt tre år. Region Östergötlands nuvarande kostnad för ambulanssjukvården är cirka 210 miljoner kronor per år. I det nya avtalet beräknas kostnaden bli cirka 262 miljoner kronor per år. Orsaken till det är bland andra högre kostnad för bemanning genom sjuksköterskornas nya kollektivavtal, en uppdimensionering med 8 procent, ökade fordonskostnader och skärpta krav.

Avtal kan tecknas tidigast efter en 10 dagar lång överklagandetid.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen


 

ANNONSER