Ambulanssjuksköterska får kritik


Beslut

Inspektionen för vård och omsorg har prövat klagomålet och avslutar ärendet med följande ställningstagande:

Ambulanssjuksköterskan har genomfört en bristfällig undersökning och bedömning av patienten och därmed inte utfört en sakkunnig och omsorgsfull vård.

Skälen för beslutet

Anmälaren, har ringt efter ambulans den 9 april 2015 på grund av snabb hjärtfrekvens (175 slag/min), yrsel och kallsvettningar. Enligt anmälaren tog ambulanspersonalen blodtryck manuellt på grund av de inte fick utrustningen att fungera vilket hon menar berodde på hennes svaga och orytmiska puls. Anmälaren menar vidare att personalen informerade henne om att pulsen låg på 60-70 slag i minuten och att hon inte hade något förmaksflimmer. Vad anmälaren kan erinra sig togs det inte något EKG.

Ambulanspersonalen gav henne instruktion att vila och de lämnade henne hemma. Anmälaren sökte senare på kvällen hjälp vid akutmottagningen på sitt hemsjukhus där hon behandlades för ett förmaksflimmer. Anmälaren anser att ambulanspersonalens bristande kunskap om utrustningen, samt deras agerande i övrigt, medförde att vården blev fördröjd.

Bristfällig undersökning och bedömning av patientens symtom

IVO anser att ambulanssjuksköterskan brustit i grundläggande undersökning och bedömning av patientens symtom.

IVO kan av patientjournalen konstatera att ambulanssjuksköterskan inte har tagit upp en nödvändig anamnes för att kunna bedöma patientens tillstånd. Hade rätt frågor ställts hade det framkommit att patienten tidigare behandlats för förmaksflimmer med ablation, elkonvertering samt med ett antal läkemedel.

Ambulanssjuksköterskan borde ha gjort en mer grundlig undersökning av patienten, i synnerhet i samband med att det framkom att patienten ställde sig frågande till de värden som ambulanssjukvårdens apparatur visade. Enligt patientjournalen bedömdes patientens symtom kunna härledastill att patienten hade haft kräkningar och illamående.

Av patientjournalen framgår vidare att ambulanssjuksköterskan vid undersökning genom palpering av radialispuls (handledsartär) samt avläsning av pulsoximeter (maskin som mäter puls och syresättning i blodet) bedömde att patienten kunde stanna kvar i hemmet utan några åtgärder. IVO menar att dessa undersökningar inte är tillräckliga för att fastställa om patienten har eller inte har ett pågående förmaksflimmer.

IVO anser att ambulanssjuksköterskans handläggning inte har varit förenlig med de krav på en sakkunnig och omsorgsfull vård som anges i 6 kap. 1§ i patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.

  • Underlag och Yttrande den 22 maj 2015 från verksamhetschef vid Ambulanssjukvården och ambulansöverläkare.
  • Kopia av patientjournal från Ambulanssjukvården den 9 april 2015.
  • Yttrande den 22 maj 2015 från Ambulanssjuksköterska.
  • Kopia av patientjournal fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2015-05-12.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lennart Pettersson. I den slutliga handläggningen har inspektören Pavel Ouda deltagit. Inspektören Mats Vendelius har varit föredragande.


 

ANNONSER