Slut med utbildningar till ambulanssjukvårdare


Logga---SocialstyrelsenMyndigheten för yrkeshögskolan (Myh) meddelade den 20 januari att samtliga ansökningar, totalt tre,  rörande YH-utbildning till ambulanssjukvårdare har fått avslag i årets ansökningsomgång. 

– Den snart avgående ordföranden i ALARM-Ambulansförbundet, Henrik Johansson, som länge debatterat och följt frågan, säger att en avgörande faktor till beslutet är Socialstyrelsens revidering med SOSFS 2000:1, och då särskilt med tanke på avsnitten som reglerar hantering av läkemedel, iordningställande och administrering.

– Vi tror den ökade graden av icke legitimerad personal gjort att Socialstyrelsen satt ned foten. Handlingspraktiken inom ambulanssjukvården kolliderar med regelverket, tillägger Henrik Johansson.

Betyder inte slutet.

Beslutet innebär dock inte att yrkesrollen aldrig kommer kunna utbildas inom YH, det är ny ansökningsomgång varje år. I dessa tre fall så har Myh hänvisat till att de väljer att avvakta med att släppa på fler utbildningar som leder till yrkesrollen ambulanssjukvårdare då det ännu är osäkert hur arbetsmarknaden för yrkeshögskoleutbildade ambulanssjukvårdare kommer att utvecklas och hur omfattande efterfrågan är framöver.

Utbildningsaktören Medlearn är sedan tidigare beviljad två utbildningar, en med start i augusti 2014 och en som startade i augusti 2015. Den senare avslutas i maj 2016. Det statsbidrag som Medlearn tidigare blivit tilldelad påverkas inte av beslutet. Däremot beviljas inte två nya ansökningar som lämnades in till årets ansökningsomgång.

Hur hanterar Alarm Ambulansförbundet frågan? 

– Nu granskar vi hur många arbetsgivare som erbjuder icke legitimerad personal utbildningsbidrag för att läsa till sjuksköterska. Det får anses rimligt att all personal med hyggliga villkor erbjuds uppdragsutbildning som leder till legitimation, antingen distansutbildning på betald arbetstid, eller som campusförlagd utbildning med utbildningsbidrag, säger Henrik Johansson

Titeln ambulanssjukvårdare används idag mycket liberalt av landets arbetsgivare. Helt logiskt då yrkesgruppen saknar både titelskydd och legitimation. En legitimation måste ses som en garanti för att yrkesutövaren har en viss kunskapsnivå och därtill kan få legitimationen återkallad. Det saknas idag en klar och tydlig ”varudeklaration” för en ambulanssjukvårdares kvalifikationer.

Legitimationen fyller ett viktigt behov gentemot allmänhet, patienter, närstående och andra intressenter som måste försäkras rätten att kunna lita på yrkesutövarna.

-Det är rimligt att arbetsgivare erbjuder goda utbildningsvillkor så att all personal blir legitimerad. Under en övergångstid bör Socialstyrelsen medge undantag från SOSFS 2000:1, eller omfatta frågan i pågående revidering, säger Henrik Johansson

Henrik Johansson ser det som en självklarhet att samhället måste kunna ställa samma krav på all prehospital personal.

-Genom målet om en god vård ställer samhället krav på bland annat personalens utbildning och kompetens. Framförallt handlar legitimationsfrågan om den grundläggande principen att säkra patientsäkerheten. Vi framhåller patientsäkerhetsperspektivet som det ovillkorligen viktigaste kriteriet för införande av legitimation för all prehospital personal, avslutar Henrik Johansson.

Text: Sven Åsheden


 

 

ANNONSER