Facklig kritik mot jourtjänstgöring


DEBATTARTIKEL.  
Ambulanssjukvården och katastrofberedskapen i Gävleborg äventyras av regionens kamrerer! 

Det ekonomiska läget i Region Gävleborg är problematiskt och har varit så under en längre tid. Flera sparåtgärder är planerade under 2016. Pengarna är helt enkelt slut.

Nu avser arbetsgivaren redan från april införa så kallad jourtjänstgöring för ambulanspersonalen, vilket kort och gott innebär att personalen ska befinna sig på arbetet utan att erhålla ersättning, dessutom med 90 sekunders inställelsetid för att ge sig ut i riskfyllda miljöer och på hala vägar för att undsätta allvarligt skadade eller svårt sjuka medborgare. Oskicket att förlägga jour vid ambulanssjukvården är att likna med planerad övertid, vilket inte förenligt med svensk lag.

Den av ambulanspersonalen så fruktade jouren regleras i kollektivavtal mellan SKL/PACTA och Vårdförbundet samt Kommunal. Med jour avses att medarbetaren utöver fastställd ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov utföra arbete. ALARM-Ambulansförbundet anser att nuvarande kollektivavtal i ambulanssektorn är otidsenliga och i många avseenden devalverade. Därför tackar ALARM-Ambulansförbundet nej till nu rådande avtal och uppmanar samtidigt de fackförbund som slutit kollektivavtal att säga upp avtalen.

Region Gävleborg hyr sedan en tid redan in ambulanspersonal från bemanningsbolag för att städa undan det stora antalet övertidstimmar och kompensera regionens oförmåga att rekrytera personal till ambulanssjukvården. Vid vår granskning av turerna kring anlitandet av inhyrd personal, finner vi vare sig offentliga upphandlingar eller transparens i processen att anlita bemanningsbolag.

Försämrade arbetsförhållanden och hot om eventuella personalneddragningar vid ambulansen möter ambulanspersonalen. I LOS ersattes en akutambulans med en så kallad ”bedömningsbil”, bemannad med en ensam specialistsjuksköterska, som utöver att åka på akuta sjukdomsfall och olyckor också ska arbeta inom den kommunala omsorgsverksamheten. Kommunen och landstinget delar på kostnaden och utsätter därtill personalen för en rad risker genom prehospitalt ensamarbete.

Ambulanssjukvården i Gävleborg måste snarast sluta upp med sina fasoner att behandla anställda som livegna och istället förstärka ambulansberedskapen för att kunna möta ett kraftigt ökat befolkningstal, en åldrande befolkning och den ökade graden ambulanslarm. Detta kräver logiskt att primärvården och akutsjukvården måste förstärkas och i närtid etableras där människorna finns. Jour är och kommer aldrig bli förenligt med 90 sekunders inställelsetid.

Henrik Johansson, förbundsordförande ALARM-Ambulansförbundet.


 

ANNONSER