Det goda mötet

Att kunna kommunicera genom att bli berörd men ändå upprätthålla distansen mellan sig själv och den andre. Det handlar egentligen om två delar; den verbala kommunikationen – det talande ordet och den ickeverbala kommunikationen – kroppsspråket.
Ibland känns det lite ”svajigt”. Har man verkligen förstått mötets betydelse?
Vänlighet och tillmötesgående är oftast den sammanbindande länken för att nå fram till en annan människa. Att lyssna aktivt är både den viktigaste och den mest krävande uppgiften. Utan denna förmåga blir det i regel inte något gott och bra möte.

Min primitiva sammanfattning är att den ”blåljuspersonal” som lyckas allra bäst är den som är närvarande, öppen, lyssnar aktivt, har empati och kryddar med lite humor. Och visar respekt även om de blir ifrågasatta och känner sig kränkta.

Antalet ambulansuppdrag ökar på de flesta håll i landet i snabbare takt än resurserna. Beslut fattats om att endast de patienter som brådskande måste till sjukhus, alternativt är i behov av vård under transport, ska medfölja ambulansen till vårdinrättning. Övriga patienter ska hänvisas till annat transportsätt.
Ambulanssjuksköterskorna Viktor Henriksson och Petter Majors magisteruppsats ( ÅRETS MAGISTERARBETE INOM AMBULANSSJUKVÅRD – NOMINERING NR 4 ) handlar om patienters upplevelser av att bli hänvisade till ett annat färdsätt än ambulans.

Uppsatsen medvetandegör på ett bra sätt betydelsen av sjuksköterskans förmåga att skapa det goda mötet utifrån sin egen uppfattning, patientens uppfattning och kanske närståendes uppfattning.

Resultatet visar både på nöjdhet och missnöje hos patienterna. Attityden hos sjuksköterskan spelar stor roll, men även deras förmåga att låta patienten vara delaktig i beslutet. Lättförstålig information om patientens tillstånd och vad som föranleder hänvisningen är också viktigt.
Känslor såsom ilska, uppgivenhet och sorg har framkommit, men också glädje, förståelse och tillit.
De patienter som känt sig väl bemötta, delaktiga och som fått bra information, har behållit eller stärkt sitt förtroende för ambulanssjukvården. En organisation att lita på.
Patienter som inte känner sig väl bemötta, delaktiga eller informerade ger i sin tur uttryck för en stark besvikelse över ambulanssjukvården.

Några enkla tips från uppsatsen är:

– God attityd
– Gott bemötande
– Ge patienten begriplig information
– Låt patienten känna sig delaktig i beslutet

Sven Åsheden, Chefredaktör och ansvarig utgivare
sven@s112.se

ANNONSER