SOS Alarm fick rätt i Förvaltningsrätten

Bakgrund: Stockholms läns landsting (SLL) utför en upphandling av tjänsten prioritering och dirigering av prehospitala enheter. Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt 15 kap. lagen (2007: 1091) om offentlig upphandling, LOU.

SOS Alarm Sverige AB (SOS Alarm) ansöker om överprövning av upp­ handlingen och yrkar i första hand att den ska rättas på så vis att en ny ut­ värdering av anbuden genomförs varvid anbudet från MedHelp AB (MedHelp) inte ska beaktas. I andra hand yrkar SOS Alarm att upphand­lingen ska göras om. Som grund för sin talan har SOS Alarm angett att SLL har handlat i strid med 1kap. 9 § LOU och grundläggande EU­ rättsliga principer. MedHelps anbud skulle rätteligen ha förkastats då det inte uppfyller samtliga skall-krav. Anbudet från MedHelp åberopar annans kapacitet och uppfyller inte skall-kravet att anbudsgivaren vid åberopande av annans kapacitet ska redovisa avtal eller överenskommelse för att styrka att denne förfogar över annans kapacitet när kontraktet ska fullgöras. MedHelp uppfyller inte heller lokaliseringskravet avseende varifrån verk­ samheten ska bedrivas. Dä1till strider MedHelps system för mobil posi­tionering mot svensk lag. Vidare strider förfrågningsunderlaget mot trans­ parensprincipen genom sådana otydligheter om uppdragets innehåll och omfattning att det inte varit möjligt att utforma ett konkurrenskraftigt an­ bud.

Stockholms läns landsting (SLL) bestrider bifall till ansökan och har som grund för sin inställning angett att upphandlingen varken strider mot någon av de grundläggande EU-rättsliga principerna eller någon bestämmelse i LOU.

Läs hela domen här: Förvaltningsrättens-dom-SLL-MedHelp-SOS.pdf

ANNONSER