Patient togs inte med i ambulansen – Läs hela rapporten.

Bakgrund
Patienten har anmält brister i vården i samband med ambulanssjuk­ vård s.k. prehospital vård samt bristande vård efter en hudoperation i vänster lår.
Samma händelse har även anmälts av vårdgivaren enligt lex Maria. I detta ärende har Socialstyrelsen fattat beslut. Handlingarna har ärendebeteckning SU 535-317112 hos vårdgivaren.

I anmälan uppger patienten bl.a. följande:
Efter hudoperationen efterfrågade han fortsatt antibiotikabehandling samt bad om att få kryckor vilket inte tillmötesgicks. Han fick inte heller någon tid för återbesök efter operationen.

Ca två veckor efter hudoperationen ringde patienten 112 då han var orkeslös efter det att han under ett par dagars tid besvärats av feber, illamående och kräkningar. Den ambulanspersonal som anlände bedömde att han förmodligen hade magsjuka. De erbjöd sig att köra honom till sjukhuset samtidigt som de informerade honom om att sjukhuset inte ville ha honom där tillföljd av den misstänkta magsjukan. Han beslutade sig för att bli kvar hemma men menar att han var för sjuk för att ta ett sådant beslut. Senare samma kväll kräktes han blod och upptäckte även blod i avföring och urin samt att han hade fått gula ögonvitor. Nästkommande dag sökte han vård vid en vårdcentral och där omhändertogs han omgående. Ambulans tillkallades och han vårdades därefter på en intensivvårdsavdelning för blodförgiftning och organsvikt orsakade av en stafylokockinfektion från operationssåret.

Socialstyrelsen har granskat alla inkomna handlingar såsom:
• Amnälan
• Yttrande från verksamhetschefen område handkirurgi och plastkirurgi
• Yttrande från specialistläkare i kirurgi och kärlkirurgi
• Yttrande från Överläkare vid Ambulans och prehospital akutsjukvård
• Yttrande från verksamhetschefen, Ambulans­ och prehospital akutsjukvård
• Yttrande från ambulanssjuksköterskan
• Kopia av journalhandlingar
• Yttrande över inkomna handlingar från patienten

Inkomna handlingar samt förslag till beslut har kommunicerats med anmälaren, vårdgivaren och med berörd hälso- och sjukvårdspersonal.

Av inkomna handlingar och yttrande framgår bl.a. följande:
Av journalen från plastikkirurgen framgår b.la. att patienten skulle kallas till ett återbesök två veckor efter operationen av vänster lår. Vidare finns dokumenterat i ambulansjournalen att ambulanspersonalen i hemmet kontrollerade puls, syremättnad och temperatur.

Yttrande från ambulanssjuksköterskan
Jag kunde inte under några omständigheter veta att patienten genomgått en operation två veckor tidigare. På min direkta fråga om tidigare sjukdomar eller behandlingar fick jag till svar att han var helt friskt och att han inte hade genomgått någon form av behandling tidigare. Det var influensa och vinterkräksjuktider. Jag bedömde att hans symtom stämde överens med magsjuka/influensa. Ambulanssjukvårdaren kontrollerade temperatur, syresättning och hjärtfrekvens. Patienten syresatte sig bra men hade hög puls och feber. Jag tolkade den höga pulsen som ett resultat av feber, oro och den ansträngning som kräkningarna innebar. Jag valde att avstå från att kontrollera blodtrycket då patienten klarade att resa sig upp ur soffan för att springa på toaletten. Jag resonerade med patienten om att åka till sjukhuset och förklarade att hans symtom orsakades av ett virus och att det inte fanns någon direkt behandling. Upprepade vid flera tillfällen erbjudandet om att köra honom till sjuk­ huset men att detta var patientens beslut. När patienten beslutade sig för att avvakta hemma, gav jag honom sedvanliga råd om rikligt med vätskeintag, socker-salt-lösning och hygien. Det inträffade är ytterst beklagligt men jag är väldigt glad för att utgången trots allt blev positiv .

Patientens yttrande gällande inkomna handlingar
Jag är inte överens med ambulanspersonalen, jag kunde ha mist livet på grund av deras slarv och okunnighet. Visst blev jag erbjuden att tas med till sjukhuset samtidigt som de sa till mig att sjukhuset inte skulle bli glada över att ha mig där. Jag var för sjuk för att ta ett sådant beslut. Ambulanspersonalen påstår att jag rusade till toaletten men jag låg i soffan med hink bredvid mig. Jag fick aldrig frågan om jag hade be­ handlats för en skada. De frågade om jag var frisk i övrigt eller om jag åt några mediciner. De säger att de kontrollerade pulsen men det stäm­ mer inte, det enda de gjorde var att luta sig över bordet för att kontrollera tempen. Jag bad ambulanspersonalen kolla pulsen. De verkade omotiverade att sköta sitt jobb.

Yttrande från ambulansöverläkaren
Att bedöma illamående/kräkningar/buksmärta är dokumenterat svårt, även för en erfaren läkare. För att kunna göra ett så säkert prehospitalt patientomhändertagande som möjligt är det därför viktigt att förutom egen kunskap och erfarenhet följa de behandlingsrutiner som gäller för ambulanssjukvården, vilket inte gjordes. Viktiga vital-parametrar såsom andningsfrekvens och blodtryck noterades inte trots att patienten var högfebril, hade hög puls och något låg syresatt. Kontakt togs inte med någon med högre medicinsk kompetens (läkare). Hade akutsjukvårdens bedömningsinstrument tillämpats hade bedömningen sannolikt blivit helt annan.

Yttrande från ambulanssjukvårdens verksamhetschef
”Jag har diskuterat ärendet med ambulansöverläkaren och skriver under på hans yttrande”.

Yttrande från verksamhetschefen för hand- och plastkirurgi
Patienten bedömdes och opererades enligt verksamhetens rutiner. Patienten efterfrågade antibiotika vid hemgången men vår bedömning var att den förebyggande antibiotikabehandling som patienten fick i sam­ band med operation var tillräcklig. Verksamheten har de senaste åren endast gett antibiotikabehandling till de patienter som gått hem med dränage. Patienten efterfrågade också kryckor men inte heller detta be­ dömde vi att han hade något behov av. Vid hemgången fick patienten  en planerad återbesökstid till den 13 februari 2012. Patienten avbokade själv återbesöket den 11 februari samma år då han fått feber och kräkts. Patienten trodde det var magsjuka och satte inte symtomen i samband med operationen. Vidare fick patienten i samband med hemgången skriftlig information om vart han skulle vända sig vid problem.I nuläget har patienten uppgivit att han är till 95 % återställd. Han går hos klinikens psykolog och det finns en handlingsplan omfattande tio besök.

Skälen för beslut och tillämpliga bestämmelser
• 6 kap. 1-2 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL

Socialstyrelsens bedömning
Det är Socialstyrelsens bedömning att den vård och behandling patienten fick i samband med hud-operationen på vänster lår utfördes i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Verksamhetens riktlinjer och rutiner som gällde för antibiotikabehandling följdes. Patienten fick tid för återbesök samt skriftlig information om vart han kunde vända sig vid eventuella problem.

Socialstyrelsen bedömer däremot att ambulanssjukvårdens handläggning av patienten i hemmet var bristfällig. Ambulanssjuksköterskan följde inte verksamhetens fastställda rutiner. Läkare kontaktades inte när patienten kvarlämnades i hemmet. Av journalen framgår att viktiga vital-pararmetrar som andning och blodtryck inte heller kontrollerades. Patienten fick mot den bakgrunden inte en sakkunnig och omsorgsfull vård i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Socialstyrelsen finner därför skäl att rikta kritik mot ambulanssjuksköterskan.

Beslut i detta ärende har fattats av sektionschefen Ann Svensson. I den slutliga handläggningen har inspektören Cecilia Bjerkås och inspektören Gösta Riiter deltagit. Inspektören Gisela Flood har varit föredragande.

Källa: Socialstyrelsen     Text: Anpassad för publicering av Sven Åsheden

ANNONSER