Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Personskador i Sverige ökar

Förutom de människor som avlider och de som behöver sjukhusvård till följd av skador, blir ytterligare 1 400 människor undersökta och behandlade varje dag vid något av våra akutsjukhus. Även ett stort antal som klarar sig med den vård primärvården har ett erbjuda tillkommer.
Skador medför inte bara lidande utan även stora samhällskostnader. Den totala samhällskostnaden ligger årligen på ungefär 80 miljarder kronor. Idag är det välbekant att det går att förebygga skador med känd metodik.

Rapport – Peronskador i Sverige
MSB har tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram en rapport, ”Personskador i Sverige – 2012 års utgåva”, som redovisar skadeutvecklingen och skadepanoramat, det vill säga hur skadorna fördelas mellan olika skademekanismer (fallolyckor, brandolyckor, trafikolyckor, självmord etc) eller hur de fördelas mellan olika åldersgrupper och mellan könen, i Sverige. Rapporten vänder sig till alla som på något sätt arbetar med att förebygga skador, såväl politiker som praktiker.

Förändringar över tid
Rapporten visar att antalet dödsfall till följd av olyckor ökar sedan mitten av 1990-talet medan suicid minskar marginellt. Antal mord och dråp ligger i stort sett konstant. Bakom dessa övergripande mindre förändringar finns större såväl upp- som nergångar. Till exempel ökar antalet dödliga fall- och förgiftningsolyckor, medan antalet dödliga trafik- och arbetsolyckor minskar.
– En glädjande iakttagelse är att antalet självtillfogade skador bland unga flickor tycks minska, vilket kan vara ett trendbrott, säger Jan Schyllander, MSB.

Text: MSB  Foto: MSB Bildbank

Skada

Med skada menas en kroppslig (somatisk) konsekvens av olyckshändelser, våldshändelser och självtillfogade våldshändelser.

ANNONSER