Falck ambulans kommer att avkrävas ett vite

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsätter en särskild analysgrupp för att föreslå åtgärder för att korta utryckningstiderna. Trots ökade resurser blir utryckningstiderna längre, visar nya siffror.  En orsak kan vara sommarens vägbyggen och ökad trafik på vardagkvällar.
– Vår bedömning är att patientsäkerheten är god i dagens ambulanssjukvård, men det är viktigt ambulansen kommer fram snabbare till de som behöver den.  Därför ska hela vårdkedjan, från utlarmning till omhändertagande på sjukhus trimmas ytterligare, säger Gustav Ohlén, enhetschef vid Hälso- och sjukvårdförvaltningen.
Under de två senaste åren har kapaciteten inom ambulanssjukvården ökat betydligt. Länet har idag 61 ambulanser, ambulanshelikopter och intensivvårdsambulans. Trots kapacitetsökningen har tiderna för utryckning ökat något de senaste månaderna.  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser allvarligt på detta:
– En mätning från juli visar bland annat att ambulanserna på dagtid används i snitt 50 procent av drifttiden och att de på natten används till 36 procent. Samtidigt varierar behovet av ambulanser stort över dygnet och geografiskt i länet, säger Gustav Ohlén.
Alla aktörer beskriver en besvärlig trafiksituation i länet. Till skillnad från tidigare år finns det inte längre lika tydliga avbrott och minskning i trafiken under sommaren eller på vardagskvällar. Trafiken kan vara ett av skälen till problemet med längre uttryckningstider. En analysgrupp har nu tillsatts för att fastställa vilka åtgärder som behöver vidtas.

Strikta uppföljningsrutiner
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppföljningsrutiner visar att en av leverantörerna, Falck ambulans, under våren 2012 haft problem med avställda bilar. Situationen har nu åtgärdats, men leverantören kommer att avkrävas ett vite på grund av bristerna.
– Det är oacceptabelt att kraven inte uppfylls om det antal bilar som ska vara i drift. Därför utfärdar vi vite när sådant inträffar och följer självklart utvecklingen genom våra strikta uppföljningsrutiner, säger Gustav Ohlén.
Som ett ytterligare led i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppföljnings- och utvärderingsarbete förändrades inrapporteringsystemet från SOS Alarm från december 2011. Till exempel finns nu en bättre kategorisering av skälen till varför en ambulans ställs av och under hur lång tid.

Kontakter med tjänsteman i beredskap
När SOS Alarm kontaktar Tjänsteman i beredskap (Tib) kan det handla om att utbyta information, göra bedömningar och i vissa fall besluta om förstärkt ambulanskapacitet. Kontakterna har ökat och det handlar oftast om ett ökat behov av samordning mellan olika aktörer. Detta är positivt eftersom samverkan är nyckeln till en god prehospital vård.

För mer information, kontakta Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, 08-123 131 48.

Ansvarig redaktör: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  Kontakta redaktionen

 

ANNONSER