Den goda viljan – finns den?

En god arbetsmiljö är en jätteviktig del för att en arbetsplats ska vara attraktiv. Och det är alltid arbetsgivaren som bär ansvaret för dess utformning. En god arbetsmiljö ska förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet. Men alla vi medarbetare har också ett eget ansvar för vår arbetsmiljö. Vi ska medverka genom att påpeka brister i arbetsmiljön, följa föreskrifter, bära rätt skyddsutrustning och använda tillgängliga hjälpmedel.

Men ibland går det snett och då blottas en del saker som inte är så smickrande. Tongångarna får plötsligt något unket över sig. Ett sådant fall berättar vi om i det här numret (sid 40).

Att arbeta i en blåljusbransch är många gånger både spännande och intressant. Men arbetet innebär också vissa hälsorisker såväl fysiskt som psykiskt. Inom ambulanssjukvården förekommer hela tiden tunga lyft, felaktiga och dåliga arbetsställningar, långa arbetspass, oregelbundna arbetstider, tidspress och situationer där personalen ständigt måste hantera allvarliga situationer i form av lidande och död. Detsamma gäller, till stora delar, även polis och räddningstjänst.

Inom räddningstjänsten, minskar antalet brandmän i utryckningsstyrkorna för att det ska sparas pengar, och yrkesbrandmännen blir allt färre trots att brandmannayrket är att betrakta som ett högriskarbete med många faror. Tiden för underhåll och genomgång av ny teknik och material har blivit knappare och tiden för att utbilda och öva har också minskat.

Hot och våld är en central fråga för anställda inom polisen. Våld i samband med ingripanden och annan yttre verksamhet är den största enskilda orsaken till arbetsskador som anmäls till polismyndigheten.

Många ”blåljusmedarbetare” uttrycker idag en djup besvikelse och oro över hur deras yrkesroll har förändrats över tid. Från att ha varit besjälade av sitt yrke tycker många sig ha blivit påtvingade en ny arbetsroll där bland annat en dålig arbetsmiljö påverkat möjligheten att utföra det perfekta jobbet. Och alltför sällan efterfrågas den kunskap och erfarenhet som finns i utryckningsstyrkorna. Tilltron till alla utfästelser, och vikten av en god arbetsmiljö, har fått sig en rejäl knäck på många arbetsplatser och det är lätt att förstå att medarbetarna är besvikna och oroliga.

För att underlätta uppföljningen av inträffade tillbud och arbetsskador och samtidigt möjliggöra ett bättre förebyggande arbetsmiljöarbete, utvecklade polisen det webbaserade arbetsskade- och tillbudssystemet LISA, som togs i bruk den 1 maj 2009.

Förebygg framtida hälsorisker, såväl fysiska som psykiska yrkesskador,  genom att inrätta ett nationellt webbaserat arbetsskade- och tillbudssystem för hela blåljussektorn.

Sven Åsheden, chefredaktör och ansvarig utgivare

ANNONSER