Straffrättsligt skydd för blåljuspersonal


Sammanfattning.

På flera orter runt om i Sverige förekommer hot och våld mot bl.a. blåljuspersonal och skadegörelse mot deras fordon. För att vända utvecklingen och motverka brottsligheten i dessa områden krävs det insatser från hela samhället och på olika nivåer. Som ett led i detta ska en särskild utredare överväga och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner, dvs. yrkesutövare som bl.a. har till uppgift att hjälpa andra.

Utredaren ska bl.a.

• ta ställning till vilka samhällsnyttiga funktioner som är i behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd,

• överväga om angrepp mot vissa funktioner, bl.a. sådana som har till uppgift att garantera säkerhet, liv och hälsa, bör anses som särskilt allvarliga i straffrättsligt hänseende,

• ta ställning till om det straffrättsliga skyddet bör konstrueras på ett annat sätt än i dag eller behöver omfatta ytterligare brottsliga gärningar,

• ta ställning till om det finns behov av ytterligare kriminalisering av hindrande av polisens, räddningstjänstens och ambulanssjukvårdens ingripanden eller hjälpinsatser, och

• lämna förslag till nödvändiga författningsändringar. Uppdraget ska redovisas senast den 29 juni 2018.

Läs hela Kommittédirektivet här.


 

Kassör förskingrade 425 444 kr

Svensk Katastrofmedicinsk förening (SKMF) försöker beakta den personliga tragedi som drabbat föreningens kassör. Ärendet ligger nu hos åklagare.

Brottsmisstanke mot anställd i samband med räddningsinsats

En anställd vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst har av polisen delgivits misstanke om brott i samband med räddningsinsatsen vid en trafikolycka i Örkelljunga, då en kollega avled.

Sjuksköterska i ambulans utförde skiftbyte under prio 1-uppdrag

Arbetade som sjuksköterska från och med januari 2014, men erhöll legitimation först den 16 juni 2014. IVO riktar nu kritik mot sjuksköterskan för att ha åkt till ambulansstationen för personalbyte under pågående prio1-uppdrag.

Minnesanteckningar från mötet med Inrikes­minister Anders Ygeman

Inrikes­minister Anders Ygemans tack till deltagarna vid rundabordsamtalet. Ett samtal om hot och våld mot personal inom polisen, räddningstjänsten och ambulanssjukvården den 5 februari 2016.

Hot och våld mot blåljuspersonal har ökat.

Inrikesminister Anders Ygeman bjuder in ALARM-Ambulansförbundet till rundabordssamtal. Samtalet sker fredagen den 5/2.

Läs hela domen – Olaga hot mot ambulanssjuksköterska

Södertörns tingsrätt anser att mannen gjort sig skyldig till olaga hot och olovlig körning. Han döms till 100 dagsböter på 140 kronor. Han ska dessutom betala ambulanssjuksköterskan och ambulanssjukvårdaren 5 000 kronor var i skadestånd.