Stora vinster med ambulanskompetens hos SOS Alarm


I regionerna Kronoberg, Kalmar och Blekinge pågår sedan januari 2020 ett pilotprojekt där ambulanssjuksköterskor placeras som inre befäl hos SOS Alarm. Piloten har fallit väl ut och bidragit till såväl resursoptimering som ökad förståelse för ambulanssjukvården.

Projektet startades efter ett samverkansmöte mellan ambulansen och SOS Alarm, där behovet av att utveckla en funktion med prehospital sjukvårdskompetens lyftes. Funktionen inrättades hos SOS Alarm med titeln inre befäl (IB AMB).

Under året som gått har inre befäl blivit en naturlig del av den prehospitala vården. Utvärderingar som gjorts har visat på vinster i resursoptimering och även på ökad förståelse för ambulanssjukvården hos andra aktörer, både inom och utanför hälso- och sjukvården.

Inre befäl har också bidragit till att man kan få fram en tidig gemensam lägesbild vid samverkanshändelser, redan innan prehospital sjukvårdsledning upprättats.

Henrik Ryheden är en av ambulanssjuksköterskorna som arbetar som inre befäl.

Arbetet är omväxlande precis som arbetet i ambulansen. Vi resurssätter tillsammans med ambulansdirigenterna vid samverkanshändelser. Vi bidrar med kunskaper som underlättar för SOS-operatörerna när det gäller värdering av exempelvis ambulansbeställningar. Vi är fortfarande i en inlärningsprocess där vi som arbetar som IB AMB ständigt förbättrar precisionen i våra beslut, säger Henrik Ryheden.

Han berättar vidare att det finns en stor nyfikenhet inför omställningen till nära vård, där inre befäl kan bidra till att rätt resurs går till rätt patient. Tanken är att inre befäl ska kunna koordinera befintliga och framtida prehospitala resurser kopplat till nära och mobil vård, för att upprätthålla en rimlig nivå av tillgänglighet för hjälpsökande vid vardagshändelser.

Funktionen inre befäl har under året blivit en naturlig samverkanspartner för andra blåljusaktörer. Ett tydligt exempel är den direkt samverkan som sker med inre befäl från räddningstjänsten. Ambulansen har även påbörjat ett samarbete med polisens regionala ledningscentral och hoppas i framtiden på andra aktörer som exempelvis försvarsmakten.

I november vann projektet Region Kronbergs kvalitetspris.

FAKTA INRE BEFÄL

IB AMB har i huvudsak tre uppgifter:

1. Resurstillsättning av SOS Alarm identifierade vårdbehov.

2. Operativ och strategisk ledning i samverkan med berörda aktörer.

3. Resursoptimera av SOS Alarm identifierade situationer och händelser.

Funktionen bemannas mellan 8-17 av specialistsjuksköterska ambulans.

Använder CordCom för ärendehantering.

Patientprioritering ansvarar SOS-operatörer samt SOS-sjuksköterska för.

Kontakt IB AMB GHK – Mats Johnsson, Regional samordnare för regionerna GHK | SPOC

0470 58 7681 | 0733 62 09 52 |  mats.johnsson@kronoberg.se


 

ANNONSER