Välkommen till vår kostnadsfria 2-dagars konferens


Centrum för Interprofessionell Samverkan och Sambruk inom Akut Vård (CISA) är ett kampradfinansierat centrum vid Linnéuniversitetet med mål att vara en nationell förebild och skapa nya arenor för samarbete, till nytta för människor på såväl lands- som glesbygd.

Forskning kring interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård följer patientens väg genom den akuta vårdkedjan, d.v.s. från skadeplats via ambulans till akutmottagning (inklusive barnakut), anestesi, operation samt intensivvård och bidrar med kunskap utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv som ger den unika människan en påtaglig och betydelsefull röst.

CISA ökar kunskapen inom och mellan professioners kompetensområden. Kunskap om varandras roller och ansvar i det operativa arbetet ger ett större nyttjande av befintliga resurser vilket får positiva konsekvenser för samhällsmedborgaren.

CISA har i dagsläget 10 doktorander, ett 15-tal forskningsprojekt och är förankrad i en styrgrupp med representanter från berörda organisationer liksom en operativ grupp från Linnéuniversitetet.

CISAs operativa grupp går nu in i ett samarbete med Blåljusstiftelsen med delat redaktörskap för tidskriften Samverkan 112 samt samverkan kring årlig konferens som 2018 kommer att hållas vid Linnéuniversitetet i Växjö 23-24/10, se särskild annons om Save the Date på sida 27.

Konferensen anordnas förutom i samverkan med Blåljusstiftelsen, med Ambulance Health Research Network (AHRN). AHRN bildades 2014 för att främja och stärka vårdforskning inom prehospital och hospital akutsjukvård.

Nätverket träffas en gång per år och anordnar konferenser och symposier med möjlighet att ta del av den senaste kunskapen. Så på CISAs vägnar hälsas du hjärtligt välkommen till denna kostnadsfria och kunskapsintensiva 2-dagars konferens.

Carina Elmqvist
Docent, Vetenskaplig ledare CISA
carina.elmqvist@lnu.se


 

ANNONSER