Dramapedagogik rustar blivande sjuksköterskor

Dramapedagogik har en unik potential för att förbereda blivande sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor för deras framtida yrkesroller, visar forskning vid Sahlgrenska akademin. Genom rollspel om olika vårdsituationer byggs färdigheter som är inte kan uppnås i traditionell undervisning.

– Även om du inte själv varit med om en viss situation i verkligheten så har du spelat i den eller laborerat med den, diskuterat och känt på den. Erfarenheterna sätter sig i kroppen, och du är förberedd på ett annat sätt när du ska ut och arbeta som sjuksköterska, säger Susanna Höglund Arveklev, doktorand i vårdvetenskap, med bakgrund som psykiatrisjuksköterska.

Hennes avhandling bygger bland annat på intervjuer med studenter och analyser av gruppexaminationer. Underlaget som helhet speglar drygt 230 studenters erfarenheter av dramaövningar under sjuksköterskeutbildning på grund- eller avancerad nivå.

Ett exempel är övningen där studenterna i en grupp, parvis och parallellt, improviserar ett fiktivt möte mellan patient och sjuksköterska på en vårdcentral. Tiden är knapp och sköterskan kanske tvingas styra samtalet i en riktning som patienten inte vill. Hur känns det att jobba under sådan tidspress? Och vad händer när studenterna sedan byter roller med varandra i övningen?

Ser sig själva
Ett annat exempel på hur drama kan användas i utbildningen är forumspel, ett rollspel där studenters erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan vävas in. En mindre grupp iscensätter en svår situation från verkligheten, med övriga kurskamrater som åskådare. Situationerna handlar ofta om etiska dilemman, konflikter och kommunikationssvårigheter inom personalgruppen eller i mötet med patienten och dess anhöriga.

– Den dramatiserade situationen pågår i ett par-tre minuter och ska alltid sluta när det är som besvärligast, situationen får inte vara löst. Någon i publiken kan under spelets gång säga stopp, gå in och ta rollen som exempelvis sjuksköterska som hamnat i ett etiskt dilemma mellan läkare och anhöriga om patientens ordinerade behandling, och så spelar man vidare och ser vad som händer. Hur förändras situationen? Vad händer när karaktären agerar på ett annat sätt?

Susanna Höglund Arveklev konstaterar att dramapedagogiken ger studenterna möjlighet att utforska sig själva i sin kommande yrkesroll. I interaktionen med andra ser de sina egna styrkor och svårigheter, och vilka tankar, känslor och reaktioner olika vårdsituationer framkallar.

Perspektiv och mognad
Interaktionen skapar inblick i och förståelse för andras perspektiv. De reflektioner och samtal som följer underlättar också för studenterna att förstå och relatera till det teoretiska kursinnehållet. Studenterna mognar och får bättre beredskap för att utveckla sin professionalitet.

– Det finns många vårdvetenskapliga begrepp som är svåra att ta på. Vad är tillit? Vad är tröst? Vad är lidande? Och vad innebär det att lyssna aktivt? Med drama kan man träna och utveckla mellanmänskliga färdigheter och förmågan att samverka med andra professioner. Det är bra att kunna öva interaktion och byta perspektiv i en miljö där det är okej att göra fel, konstaterar Susanna Höglund Arveklev.

Titel: Drama and Learning in Nursing Eduaction – a study in first and second cycle / http://hdl.handle.net/2077/53616
Kontakt: Susanna Höglund Arveklev 0739 79 42 49; susanna.hoglund.arveklev@gu.se
Bild: Susanna Höglund Arveklev (foto: Sofia Sabel)

ANNONSER