Frapp – Ambulanssjukvårdens digitala verksamhetsstöd


Frapp IT – Digitalt verksamhetsstöd

Frapp är ett projekt som ska se till att ny IT-utrustning finns installerad i alla ambulanser och mottagande sjukhus i Stockholms län. Förkortningen står för Framtida prehospital plattform IT i Stockholms läns landsting. Patientens information blir samlad och kan hanteras i realtid. Alla data från ambulansen kan skickas i realtid till den mottagande enheten.

Syfte

 • Ökad patientsäkerhet
 • Effektiviserad ärendehantering
 • Förbättrat mottagande och rapportering
 • Förbättrad uppföljning

Detta ingår:

 • Ny utrustning för journalsystem, kart- och navigationsstöd, monitorering och EKG.
 • Utrustning för att skicka och ta emot information.
 • Att integreringstjänsten ska fungera och vara tillgänglig för dem som berörs. Ha tillgång till uppföljning av ärenden.
 • Att akutmottagningar och kardiologkliniker ska ha möjlighet att ta del av patientinformation under pågående patientärende.
 • Även andra verksamheter ska ha möjlighet att ta del av patientinformation på sikt.

Det digitala verksamhetsstödssystemet är anpassat till den framtida hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. Den förändrade vårdstrukturen kommer att innebära ett utökat antal avlämningsadresser för ambulanssjukvården. Det ställer ännu högre krav på vårdgivare att ha goda kunskaper om sjukvårdsutbudet i länet för att kunna hjälpa patienten till rätt vårdnivå och vårdenhet samt anpassa sina tekniska system till förändringar. Ambulanssjukvården kommer i ökad omfattning att användas för bedömning, behandling och patientstyrning.

Utrustning i ambulansenheterna

 • Windowsbaserade fordonsdatorer av modellen Motion Tablet med pekskärm. En främre och en bakre dator.
 • Den främre datorn används för statushantering och som kart- och navigationsstöd. Mjukvaran heter SAFE (SAAB Group AB).
 • Den bakre datorn (journaldator inklusive tangentbord) används för patientjournal, beslutsstöd med mera. Mjukvaran heter amPHI (Judex A/S).
 • EKG och monitorering (12 avl EKG, NIBP, IBP, ETCO2 ochSpO2) Utrustningen heter Corpuls 3 (Alere AB).
 • Kommunikationshub. Anslutningspunkt för datakommunikation i och utanför fordonet.

Tablet

amPHI, den centrala delen i lösningen, sköter hantering av patientjournalen, kommunikationen med akutmottagningarna och andra intressenter, rapporter och statistik.

 

Corpuls3, övervakning av patienten och registrering av EKG.

Utrustningen testas i ambulans

Testinstallation i en ambulans Renault Mastergenomfördes i januari 2016 och kommunikationen mellan enheterna i fordonet testades med gott resultat.

Utrustningen testas i ambulans

Utrustning på sjukhus

Befintliga eller nya skärmar eller datorer på akutmottagning och hjärtintensivavdelning, HIA där sjukvårdspersonalen kan ta del av vilka ambulanser som är på väg till just denna mottagning och med säker inloggning ta del av mer detaljerad patientinformation.

Utrustning på SLL

 • Servrar, eventuellt virtuella sådana, som står hos SLL IT och driftas där.
 • Anslutning till tjänsteplattform för informationsutbyte med den övriga hälso- och sjukvården.

Införande

All ambulanspersonal i landstinget, liksom vårdpersonal på akutsjukhusens akutmottagningar och andra mottagande enheter, kommer att beröras.

Systemet införs stegvis. En pilotdrift startar i sex ambulanser, en akutläkarbil, på akutmottagningen vid två akutsjukhus och fem hjärtintensivavdelningar med start i april 2016. Pilotdriften används i skarp drift tillsammans med prioriterings- och dirigeringstjänsten som drivs av SOS Alarm. När pilotdriften bedöms vara stabil införs den nya tekniken i större skala.

Tidplan

 • Design montage, installation och tester: 2014-2015
 • Pilotdrift och utvärdering: våren 2016 och därefter breddinförande.

Enheter som ingår i pilotdriften

Rakelnummer Station Vårdgivare
339-9180

City

AISAB
333-9410 Ekerö AISAB
339-9480 Täby Samariten
335-9310 Märsta Samariten
334-8120 Täby Samariten
334-8110 Täby Samariten
339-9080 (Akutläkarbil) Nacka Samariten
Sjukhus Akuten Danderyds sjukhus
Sjukhus HIA Danderyds sjukhus
Sjukhus Akuten Capio St: Görans sjukhus
Sjukhus HIA Capio St: Görans sjukhus
Sjukhus HIA Södersjukhuset, Karolinska Solna, Karolinska Huddinge
Prioritering och dirigering SOS Alarm

 

Utbildning

Utbildning av personal i ambulanssjukvården och på mottagande enheter på akutsjukhus följer en införandeplan. Tanken är att personalen ska vara utbildad när ambulansernas installationer är klara så att driftstart kan börja direkt därefter. Utbildning sker enligt principen train the trainer. Ett antal super users kommer att utbilda sina kollegor i ambulanssjukvården och på akutsjukhus.

Anslutningsprocessen för behörighet till Frapp.

För att få tillgång till Frapp krävs att alla användare loggar in med e-tjänstekort och kod. Användare såväl inom ambulanssjukvården som mottagande enheter måste vara inlagda i katalogen EK eller HSA för att kunna logga in i Frapp. Under februari 2016 kommer instruktioner om hur anslutning sker vara klart för att personalen ska få rätt roller och behörigheter.

Förvaltning

Enheten för prehospital vård och medicinsk service kommer att förvalta FRAPP.

Projektorganisation

Till stöd under införandet har projektledningen ett verksamhetsråd som består av representanter från de deltagande aktörerna under pilotfasen. I organisationen finns också arbetsgrupper för att utforma ambulansjournal, för teknik och IT-integration samt utbildning för medarbetare hos ambulansleverantörerna, akutmottagning, kardiologklinik/hjärtintensiv och SOS Alarm. Styrgruppen har en bred sammansättning av funktioner och aktörer.

Kontakt. För frågor om projektet mejla till:

Eva Fellenius | projektledare i Frapp, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.   eva.fellenius@sll.se

För frågor om förvaltning, mejla till:

Kerstin Taflin Viberg | förvaltningsledare.   kerstin.taflin-viberg@sll.se   08-123 178 70

Roger Orr | förvaltningsledare IT. roger.orr@sll.se  08-123 176 38

Källa: Vårdgivarguiden, Stockholms läns landsting


ANNONSER