God ambulanssjukvård – på lika villkor

Författarna Jonas Andersson och Torkel Liljekvist har läst till ambulanssjuksköterskor på Umeå Universitet och står bakom nominering nummer två till årets magisteruppsats. Deras uppsats ”Ambulanspersonalens upplevelser av återhämtning mellan uppdragen” är en intervjustudie med tio deltagare fördelat på två geografiskt skilda ambulansstationer i Sverige.

Uppsatsen avhandlar ett väldigt aktuellt ämne inom Svensk ambulanssjukvård där bakomliggande forskning saknas, något författarna även påtalar då de haft svårt att hitta tidigare studier utförda inom ämnet riktade specifikt mot ambulanspersonal.
Med en utgångspunkt från den trafikolycka som drabbade ambulanspersonal i Västra Götalandsregionen 2012 tar man sats och fördjupar sig i hur vi som profession har möjlighet till återhämtning mellan pass, mellan uppdrag och i hur vi håller oss alerta och skärpta under dygns- nattpass för att garantera ”god vård på lika villkor”.

Resultatet av denna magisteruppsats visar att de viktigaste faktorerna för återhämtning sker genom måltider och socialt umgänge under dagpass samt att nattetid ges möjlighet till sömn i ostörd miljö.
Tidigare stressforskning visar att långa vakna perioder, sömnbrist, trötthet och nattarbete alla har en negativ inverkan på arbetstagarens prestationsförmåga.  En deltagare i uppsatsen ger en väldigt målande bild av hur det kan kännas då återhämtningen är bristfällig under ett långt arbetspass; ”.. patienterna i slutet på dagen får… samma vård men inte samma omvårdnad..”

En studie utförd på sjuksköterskor i USA, arbetande på sjukhus, visade att arbetspass längre än 12,5 timme, där tillfredsställande chans till återhämtning inte gavs, tredubblade risken för misstag i arbetsutförandet.
Ambulanssjukvård kommer alltid att bedrivas nattetid och då det inte finns möjlighet i att styra arbetstyngden på sitt arbetspass blir påverkbara faktorer för återhämtning av största vikt.
Här belyser författarna faktorer så som att komma utvilad till jobbet, att personal ges chans till att vila i ostörd miljö samt att personal som behöver stöd i form av t.ex kamratstöd faktiskt erbjuds denna möjlighet. Långvarig exponering till stress i form av bristande stöd från kollegor och icke tillfredsställande arbetsvillkor har i en holländsk studie visat sig vara en riskfaktor för att ambulanspersonal drabbas av trötthetssyndrom och PTSD.

Med resultatet av denna magisteruppsats vill författarna väcka en diskussion och öka kunskapen om ”yrkesrelaterad återhämtning”. Detta har de lyckats med och genom att utföra studien på två geografiskt vilt skilda platser i vårt avlånga land belyser författarna även att åsikter om hur arbetspass skall utformas och bedrivas på säkrast sätt skiljer sig åt beroende på vart i Sverige vi arbetar.
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor vill gratulera författarna till ett väl utfört arbete och önskar dem bägge lycka till i sin framtida yrkesroll som ambulanssjuksköterskor!

Känner du till ett arbete som du tycker förtjänar att nomineras till ”årets magisteruppsats”? Tveka inte med att höra av dig till oss på RAS!

Euan Morin, styrelseledamot, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor

Läs sammanfattningen här:  Ambulanspersonalens upplevelser

Foto: Privat

 

ANNONSER