Många ambulanssjuksköterskor har svårt att tolka EKG

Tekniken för att skicka Elektrokardiografi (EKG) till sjukhus för tolkning av specialist kan vara bristfällig och ambulanssjuksköterskan behöver kunna göra en egen tolkning, det har Kristofer och Kristoffer själva upplevt.
Dessutom är de intresserade av EKG-diagnostik. Därför ville de undersöka vilka kunskaper i att läsa EKG ambulanssjuksköterskor faktiskt har, när de skrev sitt examensarbete på magisternivå.
– Vi satte ihop ett test med nio EKG-bilder av varierande svårighetsgrad. Sedan åkte vi runt till olika ambulansstationer där personalen fick fylla i testet genom att skriva vad de visade, samt besvara en enkät, säger Kristoffer Werner som numera arbetar vid Ambulanssjukvården i Halland.
Enkäten innehöll frågor om ålder, kön, utbildning, vårderfarenhet med mera. De rättade testen enligt en mall och jämförde resultaten med svaren i enkäten. 132 sjusköterskor deltog i studien.

Låg kunskapsnivå
Det visade sig att kunskapen varierande stort mellan olika individer. Totalt sett får man anse att kunskapsnivån var ganska låg.
Ambulanssjuksköterskorna hade i snitt 54 procent rätt på testen. De identifierade 46 procent av de EKG som talade för akut hjärtinfarkt. 14 procent misstolkade det EKG som visade ett ventrikelflimmer, det vill säga en hjärtstoppssituation.
Magisteruppsatsen höll så hög nivå att examinatorn bedömde att den motsvarade en vetenskaplig artikel.
– Då blev vi lite smickrade och idén väcktes om att verkligen göra en artikel. När jag sedan fick tid avsatt av min arbetsgivare att arbeta om uppsatsen så satte jag igång, säger Kristoffer Werner.
Artikeln fick titeln ”Electrocardiogram interpretation skills among ambulance nurces” och publicerades i European journal of cardiovascular nursing.

Behov av mer utbildning
EKG diagnostik är ett flitigt använt hjälpmedel inom ambulanssjukvården i Sverige. Utifrån ett EKG kan ambulanssjuksköterskan få stöd i att identifiera orsak till symtom, välja behandling samt avgöra vart patienten skall transporteras.
Vid en akut hjärtinfarkt kan ett korrekt tolkat prehospitalt EKG, ha betydelse för patientens fortsatta vård och i förlängningen få en avgörande betydelse för patientens fortsatta hälsa och överlevnad.
– Jag har själv vid ett par tillfällen identifierat hjärtinfarkter med hjälp av EKG på patienter som vi hämtat på vårdcentral, där läkare hävdat att ett EKG sett normalt ut, säger Kristoffer Werner.
– Resultatet av studien visar att det finns behov av mer utbildning inom EKG-tolkning i ambulanssjukvården. Den nuvarande rutinen, där prehospitalta EKG skickas till sjukhus för tolkning, är en fortsatt nödvändighet, fortsätter han.
För att kunna dra mer långtgående slutsatser hade en större studie inom området varit av intresse, tycker Kristoffer Werner.
– Det finns ett behov av att studera hur man kan förbättra tolkningskunskaperna av EKG bland ambulanssjuksköterskor, säger han.

Magisteruppsatser som blivit vetenskapliga artiklar de senaste två åren
Werner K, Kander K, Axelsson C.
Electrocardiogram interpretation skills among ambulance nurces. European journal of cardiovascular nursing. E-pub ahead of print dec. 2014 DOI:10.1177/1474515114566158

Wireklint Sundstrom B, Petersson E, Sjoholm M, Gelang C, Axelsson C, Karlsson T, Herlitz J.
A pathway care model allowing low-risk patients to gain direct admission to a hospital medical ward inverted question mark a pilot study on ambulance nurses and emergency department physicians. Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine. 2014;22:72

Axelsson C, Karlsson T, Pande K, Wigertz K, Ortenwall P, Nordanstig J, et al.
A Description of the Prehospital Phase of Aortic Dissection in Terms of Early Suspicion and Treatment. Prehospital and disaster medicine. 2015 Feb 10:1-8. PubMed PMID: 25668482. ■

Text:  Anna Kjellsson  Foto: Colourbox  Foto: Privat

ANNONSER