Ambulanssjukvårdare får inte administrera några läkemedel

Bakgrund: Vid inspektionen av ambulanssjukvården uppgav personalen att ambulanssjukvårdare både iordningställer och administrerar läkemedel. Detta är något som vårdgivaren känner till. Vårdgivaren har uppgett att ambulanssjukvårdaren kan komma att assistera ambulanssjuksköterskan när det gäller iordningställande och administration av läkemedel. Detta jämställs inom ambulanssjukvården inte med delegation då det alltid sker under överinseende av sjuksköterskan som därför formellt sett är den som iordningställer och administrerar läkemedel.

IVO konstaterar: Enligt 4 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) ska läkemedel iordningställas av en sjuksköterska eller en läkare. En sjuksköterska eller läkare som iordningställt ett läkemedel har själv ansvaret för administreringen av läkemedlet till patienten. Vidare framgår det av 3 § att inom annan hälso- och sjukvård än ambulanssjukvård och sluten vård får delegering av iordningställande eller administrering av läkemedel göras under de förutsättningar som anges i andra och tredje styckena. Enligt 4 kap. 8 § föreskrifterna är det emellertid under vissa förutsättningar möjligt för icke legitimerad personal inom ambulanssjukvården att iordningställa och administrera medicinskt oxygen till en patient. Enligt 6 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:10) ansvarar vårdgivaren för att en ambulans alltid är bemannad med hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att administrera läkemedel i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1).PreHospen-4

Inga undantag: Särskilda bestämmelser gäller för läkemedelshantering inom ambulanssjukvården. Som framgår ovan är det enligt föreskrifterna sjuksköterska eller läkare som ska iordningställa läkemedlet och ansvara för administreringen av detta till patienten. Enligt 1 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) menas t.ex. med iordningställande av läkemedel uppdelning av tabletter eller tillsats av infusionskoncentrat till infusionsvätska. Administrering av läkemedel är tillförsel eller överlämnande av en iordningställd läkemedelsdos till en patient. Enligt 4 kap. 1 § femte stycket föreskrifterna är det endast studerande som genomgår klinisk praktiktjänstgöring inom hälso- och sjukvården som får iordningställa och administrera läkemedel under tillsyn av legitimerad sjuksköterska eller läkare. Motsvarande möjlighet för ambulanssjukvårdare att iordningställa och administrera läkemedel under tillsyn av legitimerad personal finns inte enligt föreskrifterna. Av 7 kap. föreskrifterna framgår att Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i föreskrifterna om det finns särskilda skäl. Såvitt framgår har Socialstyrelsen inte medgett något undantag i nu aktuellt fall.

Allvarlig brist: Brister i läkemedelshanteringen inom ambulansverksamheten är allvarligt från patientsäkerhetssynpunkt och kan leda till vårdskador. Enligt 3 kap. 1 § PSL ska vårdgivaren planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i HSL upprätthålls. Vårdgivaren ska enligt 3 kap. 2 § lagen vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador.
Med hänsyn till vad som framkommit under utredningen finner IVO skäl att ställa krav på vårdgivaren att, med undantag av vad som framgår av 4 kap. 8 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1), säkerställa att iordningställande och administrering av läkemedel inom ambulanssjukvården enbart görs av läkare eller sjuksköterska.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg. Dnr 8.5-34304/2013

 

ANNONSER