Räddningstjänsten SÖRF är bland de snabbaste i Sverige

Nio av tio invånare har ganska eller mycket stort förtroende för räddningstjänsten enligt årets enkätstudie. Rapporten ”Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2014” är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I rapporten jämförs och rangordnas kommunernas räddningstjänst utifrån ett sammanvägt värde med hänsyn taget till kommunernas olika förutsättningar.

– Mätningarna som görs för femte året visar att Ystad med heltidspersonal kommer på tredje plats i landet med 8, 3 minuter och att SÖRF:s deltidsstationer ligger på strax över 10 minuter vilket gör oss stolta och glada, berättar Tom Setterwall.

Syftet med ”Öppna jämförelser” är att kommunerna kan använda sig av undersökningen i sitt utvecklingsarbete för att minska olyckor och för att öka sin krishanteringsförmåga.

I undersökningen deltog 44 800 personer i åldersgruppen 18 till 79, boende i 58 olika kommuner. Förutom förtroendefrågor för och förväntan på offentlig service inom området trygghet och säkerhet, undersöktes personernas oro för olyckor, brott och samhällsstörningar samt vilken möjlighet de har att påverka sin egen säkerhet. Det är positivt att samhällets skyddsnivå för denna typ av händelser i huvudsak är i samklang med medborgarnas förväntningar.

Se också Ystad Allehandas artikel här

Film: Håkan Sörman, VD på SKL, och Helena Lindberg, generalsekreterare på MSB, berättar om den gemensamma rapporten Öppna Jämförelser Trygghet och säkerhet 2014.

För mer information: Setterwall Tom, Räddningschef, telefon: 010 – 110 25 11

E-post: tom.setterwall@sorf.se

SÖRF står för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund och är ett gemensamt räddningstjänstförbund för kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Verksamheten styrs av en från medlemskommunerna tillsatt direktion bestående av 11 ordinarie ledande politiker. En förbundsordning reglerar och styr verksamheten och den ekonomiska fördelningen mellan medlemskommunerna. Förbundsdirektionens verkställande tjänsteman är räddningschefen.

ANNONSER