Dygn och halvdygn i riket – 2014

Tvåskift benämnes som halvdygn eller tvåskift i denna sammanställning.

Utredningen har fokuserat på ett fåtal variabler. Större datamängd skulle möjliggöra en tydligare bild utifrån orsaker till dygnstjänst kontra tvåskift. Sett ur ett nationellt perspektiv ger sammanställningen dock en bra överblick av de två olika schema-modellerna.

Utdrag ur utredningen

Dygn och halvdygn
– I fjorton (14) av rikets län/regioner (21) förekommer dygnstjänst
– Endast Kalmar län har enbart dygn (förutom dagambulans)
– Sju (7) av länen/regionerna har helt avvecklat dygnstjänsten
– I nitton (19) län är två-skift (halvdygn) vanligaste schema-modellen
– Ytterligare ett län (Blekinge) planerar att avveckla dygnstjänsten
– Flera län anser det rimligt att behålla dygn på lägre belastade stationer
– Samma län har inte dygn på hårdare belastade stationer.

Kommentarer från verksamhetschefer/ambulanschefer:
– Uppsala län ”sämre vårdkvalitet nattetid med dygnstjänst”
– Västra Götaland ”för hög belastning”
– Kalmar län ”personalen föredrar att arbeta dygn”
– Örebro län ”Låg belastning möjliggör dygn på ytterstationer”
– Jämtlands län ”Dygn utifrån låg belastning och rekryteringsproblematik”
– Jämtlands län ”Enda station med två-skift är Östersund”
– Kronobergs län ” två-skift i Växjö, de andra stationerna dygns-tjänst”

Aktuellt forskningsläge:
– Obefintlig forskning beträffande specifikt dygnstjänstgöring
– Endast en magisteruppsats som kan kritiseras utifrån urval och geografiskt område
– Vetenskapligt belagt att nattarbetet i sig har negativa hälsoeffekter
– Vetenskapligt belagt att utryckningstjänst har negativa hälsoeffekter
– Vetenskapligt belagt att kort återhämtning mellan arbetspass har negativa hälsoeffekter
– Utredningen refererar inte till några specifika studier avseende nattarbete/utryckningstjänst
– Huvudsyftet med detta dokument/sammanställning var inte att belysa forskningsläget.

Reflektioner utifrån framtagna fakta/material:
– 2011 hade enligt ”Kommunalarbetaren” två län/regioner avvecklat dygnstjänstgöring
– 2014 hade enligt denna sammanställning sju län/regioner avvecklat dygnstjänstgöring
– Tvåskift (halvdygn) är den vanligaste schemamodellen
– Kommande dom i tingsrätten Västra Götaland kan eventuellt påverka framtiden i frågan om dygnstjänstgöring.

Fackligt perspektiv:
– Vårdförbundet har tagit ställning gentemot dygnstjänstgöring
– Alarm Ambulansförbundet anser dygn rimligt utifrån belastning och geografi ex glesbygd/stad. Förbundet anser att vinsterna med den totala vilotiden mellan arbetstillfällen är viktig att studera.
– SKAF (Kommunal) har enligt undertecknad inte tagit definitiv ställning i frågan.

Reflektioner utifrån framtagna fakta/material:Amb-
– Ambulanspersonalen som personalgrupp är splittrad i frågan
– Beror på vem och var du frågar
– Verksamhetsföreträdare är splittrade i frågan.

Utredningsansvariga: Lars Hansson Alarm Ambulansförbundet (Specialistsjuksköterska Ambulanssjukvård), Henrik Johansson, ordförande,  Alarm Ambulansförbundet.

Textmaterialet är sammanställt av: Sven Åsheden

Arkivfoto: Profile

ANNONSER