Stora utbildningsbrister inom svensk ambulanssjukvård

5 av 12 utbildningar bedöms ha bristande kvalitet och blir nu ifrågasatta. Det är sannolikt den mest massiva kritik som riktats mot någon specialist-högskoleutbildning.
Utbildningarna har fått ett omdöme på en tregradig skala: bristande kvalitet, hög kvalitet eller mycket hög kvalitet. Utbildningar med bristande kvalitet uppfyller inte kraven för högre utbildning och blir därför ifrågasatta. Berörda universitet och högskolor får nu ett år på sig att åtgärda bristerna för att inte riskera att förlora examenstillståndet.
Och utbildningar med mycket hög kvalitet ska få en extra ”kvalitetspeng” av regeringen.
Resultatet från utvärderingen av de 12 utbildningarna som offentliggjorts är följande: 5 utbildningar får omdömet bristande kvalitet, 7 får omdömet hög kvalitet, men ingen utbildning får det högsta omdömet mycket hög kvalitet. Se sida 6.

Det vore en katastrof för svensk ambulanssjukvård om utbildningar måste läggs ned. Det måste på något sätt säkerställas att så inte sker. Handlar det om att ge ekonomiska förutsättningar borde det vara en fråga för vår nya regering.
Vem har ansvaret? Ansvaret för utbildningarna ligger på de lokala lärosätena, men de måste lösa problemet tillsammans med landstingen/regionerna och sjukhusen.
Ett stort problem är att man inte fått till någon bra samverkan. Ett annat problem är att det i dag saknas kliniska lektorer och forskningssjuksköterskor som kan vara handledare.
Det är inte ett lärosäte eller ett landsting/region som har slarvat, detta är troligtvis ett systemfel på nationell nivå.
Men utmaningen är större än så. UKÄ:s experter bedömer att utbildningarna behöver både moderniseras och kanske också förlängas.

Utöver allehanda bekymmer med bland annat rekryteringsproblem och brist på specialistsjuksköterskor, hörs nu röster om en ny enhetlig utbildning för ambulanssjukvårdare/ambulanstekniker. Världen står som väl är inte stilla.

Trots kritik och brister. Men att kunnandet har minskat inom ambulanssjukvården håller jag inte med om. Tvärtom: ambulansbesättningarna kan mer än någonsin.

Sven Åsheden
Chefredaktör och ansvarig utgivare
sven@s112.se

ANNONSER