Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Ambulansbesättningarnas framtida kompetens?

Ansvaret för att organisera och styra ambulanssjukvården ligger idag på landstingen. Landstingen har ansvar för att hälso- och sjukvårdspersonalen inom ambulanssjukvården haHenrikr den kompetens som krävs för att kunna ge prehospital akutsjukvård… under ambulansuppdrag. Det finns ca 1 500 yrkesverksamma ambulanssjukvårdare i riket. Medelåldern inom yrkesgruppen är hög. Inom 5 år beräknas 16 procent att gå i pension. Av det totala antalet anställda Ambulanssjukvårdare finns flest i Stockholm, Västra Götaland och Skåne (37 procent).

Resultatet av intervjuer och remissvar från 14 landsting visar att det görs skiftande bedömning kring vilken kompetens som framgent behövs i olika delar av landet:

5 av 14 landsting uppger att de vid rekrytering av ambulanspersonal efterfrågar både sjuksköterskor och undersköterskor.

9 av 14 landsting uppger att de vid rekrytering av ambulanspersonal enbart efterfrågar sjuksköterskor.

5 av 9 landsting har dessutom fattat formellt beslut att ambulansbesättningen på sikt enbart ska bestå av sjuksköterskor. Något som Västernorrlands läns landsting realiserat.

Källa: Alarm Ambulansförbundet

Bildtext: Henrik Johansson, ordförande Alarm Ambulansförbundet.