Utryckningsfordon är en komplex historia – Richard har superkoll

En av många arbetsuppgifter för ambulanssjukvården och andra utryckningsenheter är att kunna analysera sin verksamhet, finna bristerna i den, och komma med förslag på förbättringsåtgärder. Allt för att uppnå verksamhetens kvalitetsmål.

– Ambulanssjukvården är en spännande arbetsplats med stora variationer och skiftande arbetsuppgifter. Jag ser it-stöd som ett viktigt nav i utvecklings- och förbättringsarbetet och en utmaning i att få andra och egenutvecklade system och applikationer att samverka ut-ifrån den egna verksamhetens behov, säger Richard Andersson.

Richard själv har en bakgrund som specialistutbildad ambulanssjuksköterska men också en akademisk examen kring utveckling och användning av it-system (systemvetare). Han har arbetat många år inom Landstinget Kronoberg.  I Richards värld pågår det ett ständigt arbete med att utveckla nya och effektiva it-lösningar till sin arbetsplats, som har en stark it-profil.

Ny utmaning.  I nuläget består yrkeslivet av två professioner. Ambulanssjuksköterska och sektionsledare för verksamhetens IT-stöd.

Richard beskriver sin arbetssituation på ambulansstationen i Växjö som dynamisk och mycket stimulerande. Den senaste utmaningen är att, i det egna bolaget Callunavias IT AB, utveckla en webbsida för att hantera och underlätta den dagliga tillsynen och kontrollen av fordonsparken, före- och under arbetspasset och vid serviceuppehåll.

Informationssystemet riktar sig i första hand till organisationer som bedriver utryckningsverksamhet. Inom dessa verksamheter finns ett extra stort och nödvändigt kontrollbehov av själva fordonet och dess utrustning. Det handlar också om att kunna minimera tiden då ett utryckningsfordon måste åtgärdas på ett eller annat sätt.

Intern och extern del.  IT-stödet består enkelt uttryckt av två delar.  Del ett administrerar den dagliga tillsynen och kontrollen före, under och efter körning och del två visar den aktuella statusen för utlarmningsbara fordon för SOS Alarm (eller annan larmcentral) i realtid. – Mitt huvudsakliga syfte är först och främst att underlätta och effektivisera men även kvalitetssäkra det vardagliga arbetet säger Richard Andersson.

Underlättar uppföljning.  All information lagras i en databas. Fel och brister som upptäcks i samband med kontroller, före, under eller efter ett arbetspass, registreras i systemet och anmärkningen skickas automatiskt via mail till den/de som är ansvariga för objektet. Information om själva fordonet (Leverantör, årsmodell etc.) kopplas till bilens registreringsnummer. Alla parametrar, fel och brister, om det specifika fordonet lagras i databasen vilket underlättar uppföljning och statistik.

Verksamheten bestämmer själv vilka objekt som ska kontrolleras. Ett objekt kan vara en specifik del av fordonet (larmutrustning) eller en grupp av utrustning (akutväska, defibrillator, infusionsväska). Samma objekt kan ha flera ansvariga personer, men i olika fordon. Person X kan vara ansvarig för samtliga fordonsdatorer i område A medan person Y är ansvarig för alla fordonsdatorer i område B. För att minimera åtgärdstiden är det en fördel om varje objekt har flera ansvariga personer, med tanke på ledigheter, semestrar o.s.v.

Huvudsidan för den dagliga tillsynen är uppdelad i flera delar. ► 1. vilket fordon man gjort kontroll på ► 2. vilka fordon som för tillfället är i drift ► 3. aktuell information och eventuella anmärkningar för dessa ► 4. visar fordon som inte är i drift, finns i garaget eller på verkstad

Registrerad anmärkning skickas automatiskt via mail till den (de) som är objektansvarig. Vem som helst kan åtgärda anmärkningar även om han eller hon inte är ansvarig för objektet. För att anmärkningar, inte ska passera obemärkt förbi, måste alltid objektansvarig kvittera anmärkningen. Den försvinner då från huvudsidan, men finns kvar i administrationsvyn.

SOS Alarm / Larmcentral.  Ibland är fordon defekta eller på verkstad och ersättningsfordon måste användas. När ett fordon ersätts av ett annat fordon sköts detta i systemet genom att man tillfälligt tar bort fordonet från sin ordinarie plats och ersätter det med ett annat. Larmcentralen får, i realtid, en egen databild som visar alla utlarmningsbara fordon och dess specifika egenskaper. På samma sätt går det att lägga upp fordonsbesättningens kompetenser för aktuellt arbetspass. Exempel på detta kan vara; skiftesledare, förman, narkossköterska för avancerade interhospitala transporter etc. etc.

DEMO:     http://www.callunaviasit.com/demo.asp

www.callunaviasit.com    info@callunaviasit.com    Mobil: 076-315 00 37

Text och foto: Sven Åsheden

ANNONSER