SOS Alarms remissvar

SOS Alarm ser positivt på utredningens huvudlinje att det ska finnas ett samlat ansvar, en aktör, för samhällets alarmeringstjänster. Det säkerställer en snabb och effektiv larmbehandling och underlättar för invånarna att med ett samtal få hjälp vid nödsituationer och större kriser.

Huvudpunkterna i vårt remissvar;

En aktör i samverkan. SOS Alarm stödjer utredningens förslag att larmkedjan ska hanteras av en aktör för att säkerställa säker, snabb och effektiv larmbehandling i samverkan med aktörerna.

Uppdragets omfattning måste tydliggöras. SOS Alarm delar inte utredningens förslag om uppdelning i akuta och icke akuta händelser. Vår erfarenhet säger att det inte är möjligt att förutsäga hur en situation kan utvecklas och vilka resurser som kan behöva tillföras. Alarmeringstjänsten ska ansvara för den fulla larmbehandlingen och utgöra även fortsatt den första länken i en effektiv vårdkedja.

Bolagsformen har fördelar jämfört med den föreslagna myndighetsformen Den svenska förvaltningsmodellen utmärks av långtgående regionalt och lokalt självstyre vilket knappast är i linje med tanken att samla ett mycket stort antal operativa ärenden i en central statlig myndighet. En modifierad form av den nuvarande avtalsmodellen kan lättare möta de behov som utredningens förslag ska tillgodose. Den är att föredra eftersom det ger möjlighet till förhandling och samsyn och en samstämmighet mellan ansvar för verksamhet och kostnader. De kan även säkerställa det lokala och regionala inflytandet på den framtida organisationen.

Finansiering och genomförande behöver utredas vidare Finansieringsmodellen för den nya funktionen måste vara stabil och flexibel där finansiering och ansvar bör följas åt. Mot bakgrund av den stora otydligheten och osäkerheten i finansieringen av förslaget, vilken med stor sannolikhet är grovt underskattad, gällande såväl den nya verksamheten (inklusive kommuner och landstings behov av egna larmcentraler) som omställning av befintlig verksamhet, avstyrker vi utredningens förslag till finansiering. Finansieringsmodellen av verksamheten bör i huvudsak fortsatt utgå från avtalsförhållande parterna emellan.

Utredningens förslag till genomförande innehåller risker som bör utredas ytterligare och tidplanen är orealistisk Även vid mindre genomgripande ändringar måste risken för att medborgarsäkerheten försämras beaktas. Förslaget innebär stora förändringar för SOS Alarms verksamhet som enligt vår mening inte är tillräckligt analyserade hur de kommer att påverka den drift som måste säkerställas parallellt med att den nya verksamheten byggs upp. Förslaget bygger också på samverkan i gemensamma lokaler med andra aktörer och uppbyggnaden av dessa samverkanscentraler innebär troligtvis betydligt längre ledtider än vad utredningen redovisat.

Alarmeringstjänstutredningen har på ett samlat sätt lyft fram en rad frågor och skapat ett värdefullt underlag för diskussion. Flera mycket betydelsefulla frågor behöver dock enligt vår mening utredas vidare, säger Johan Hedensiö, VD SOS Alarm.

 SOS Alarms styrelse har nära följt arbetet med remissen. Det har gett oss möjlighet att nu tydliggöra och kommunicera vår gemensamma syn på en framtida alarmeringstjänst, avslutar Johnny Magnusson, styrelseordförande i SOS Alarm. 

För mer information Pressjour SOS Alarm 08-205 307

ANNONSER