SÄNKER AMBULANSSJUKVÅRDENS ANSEENDE

DEBATTARTIKEL. I nyhetsrapporteringen berättas om att ambulanssjukvården i Västra Götaland låter militärer köra ambulansfordon i vägtrafiken för att klara av bemanningssituationen i sommar. Reaktioner har kommit från Vårdförbundet. Själv reagerar jag starkt på att man löser en bemanningssituation så lättvindigt utan att tänka igenom patientsäkerheten, trafiksäkerheten och arbetsmiljösituationen. Vårdförbundet i Västra Götaland har i medierna gått ut och sagt att man är kritisk till att militärer tas in eftersom detta riskerar att försämra det medicinska omhändertagandet och äventyra teamarbetet inom det akutmedicinska området. Men det vårdförbundet glömmer är att militärerna också riskerar trafiksäkerheten i samhället. Jag hoppas att Vårdförbundet är medvetna om att alla ambulansförare ska ha utbildning som utryckningsförare utöver den medicinska kompetensen. Även om det ännu inte finns något lagkrav för utryckningsförare måste det vara ett absolut krav att ambulanserna körs av utbildade utryckningsförare som är vana att köra patienter. Detta är knappast något som militärer har någon chans att genomföra.

Det är bra att Vårdförbundet med kraft agerar mot det som händer i Västra Götalands ambulansverksamhet så att inte detta sprids runtom i landet. Utryckningskörning med ambulansfordon i vägtrafiken är inte endast en fråga om patientsäkerhet. Det handlar även om trafiksäkerhet och arbetsmiljö för ambulanspersonal ombord på ambulansfordonet samt säkerheten för medtrafikanterna i samhället. Eftersom det inte finns någon nationell förarutbildning för ambulanspersonal och att det saknas nationell statistik och uppföljning av incidenter och olyckor där ambulansfordon är inblandade, är det ytterligare ett allvarligt tecken att huvudmannen låter ambulanstransporter utföras av vem som helst. Om man idag låter militärer utföra ambulanstransporter så kanske vem som helst utföra dessa transporter nästa sommar bara man har ett körkort på fickan.

JÖRGEN LUNDÄLV, Docent i trafikmedicin, Enheten för kirurgi, Umeå universitet

ANNONSER