Sjuksköterska överlät observation och vård till ambulanssjukvårdare

Anmälan gäller en ambulanstransport där oklar ansvarsfördelning varit bidragande till att en läkemedelsbiverkning inte uppmärksammats omgående. I det aktuella fallet hade ett andningsdeprimerande läkemedel givits en patient med misstänkt höftfraktur.

Ansvarig sjuksköterska överlät sen observation och vård till ambulanssjukvårdare som inte uppmärksammade biverkningen omgående. Patienten tog ej skada av det inträffade men då delar av orsaken till händelsen kan tillskrivas otidsenliga arbetsrutiner finns skäl till anmälan då denna typ av systemrisk troligen finns på flera håll inom ambulanssjukvården.

Lex Maria- anmälningar är en av Region Skånes åtgärder för att minska risken för vårdskador och öka säkerheten i vården.

För mer information: Poul Kongstad, chefläkare Skånes prehospitala centrum. Tel: 0705934448

ANNONSER