Dispens för specialistutbildad ssk inom ambulanssjukvården

Rutiner för dispenser avseende sjuksköterska inom ambulanssjukvården. Utfärdat av ambulansöverläkare Peter Lindton.

För att vårdgivare inom ambulanssjukvården ska kunna frångå avtal avseende specialistutbildad sjuksköterska alternativt avsaknad av 6 månaders slutenvårdstjänstgöring som sjuksköterska krävs följande:

  1. Att medicinskt ledningsansvarig läkare hos vårdgivare har personlig kännedom om individens kompetens och erfarenhet samt att den medicinskt ledningsansvarige läkaren hos vårdgivare ansvarar för att individen utför sitt arbete på ett medicinskt säkert sätt och följer gällande medicinska riktlinjer.
  2. Medicinskt ledningsansvarig hos ambulansentreprenören skall:
    Upprätta utvecklingsplan för att medarbetaren skall erhålla specialistkompetens alternativ uppnå 6 månader slutenvårdstjänstgöring som sjuksköterska. Motivera varför den enskilde medarbetaren skall erhålla dispens. Beskriva medarbetarens yrkeserfarenhet  och antal tjänstgöringsår inom ambulanssjukvården. Beskriva medarbetarens kompetens.
  3. Dispensen är tidbegränsad och medicinskt ledningsansvarig skall föreslå tidsintervall.

Chefläkare kommer att samordna dispenser. Medicinskt ledningsansvarig hos varje vårdgivare är ansvarig för att medarbetare med dispens utför ett patientsäkert arbete.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verkställighetsbeslut. Beslutande Maria Samuelsson Almén

Kompetensförsörjningen inom vården är en nyckelfråga för framtidens hälso- och sjukvård. Både på kort- och lång sikt finns en brist på sjuksköterskor. Enligt ambulansentreprenörerna är tillgången till specialistutbildade sjuksköterskor inom ambulanssjukvården kritisk inför sommaren. Dessutom kommer antalet ambulanser att öka, med sju stycken under året, vilket innebär att behovet av specialistutbildade sjuksköterskor ökar ytterligare.

För att förebygga allvarliga bemanningsproblem till sommaren beslutas att erfarna grundutbildade ambulanssjuksköterskor med fulla delegeringar kan ersätta specialistutbildade sjuksköterskor inom ambulanssjukvården från dagens datum (läs; 2013-02-22) till och med 2013-08-31 i enlighet med den anvisning om dispenser som chefläkaren för ambulanssjukvård utfärdad (se nedan). Chefläkaren för ambulanssjukvården rekommenderar förvaltningen att bevilja dispens i enlighet med detta beslut.

De medicinskt ansvariga läkarna hos ambulansentreprenörerna ska utvärdera om dispensen haft några medicinska konsekvenser. En skriftlig utvärdering ska redovisas till förvaltningen senast vid oktober månads utgång 2013 i enlighet med det förfarande som förvaltningen återkommer med.

Text Sven Åsheden  Källa: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

ANNONSER