VG Regionen tar över prioriteringen av ambulanser i egen regi

SOS Alarm AB dirigerar ambulanserna i Västra Götaland. Detta avtal vill hälso- och sjukvårdsstyrelsen förlänga. Men när det gäller prioritering som sker av en sjuksköterska ska regionen ta över denna i egen regi. En funktion ska inrättas och planen är att regionen tar över prioriteringen om cirka ett år.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ser fördelar med att prioriteringen blir en del av vårdkedjan och ser större möjlighet att rekrytera sjuksköterskor om de arbetar integrerat med övriga hälso- och sjukvården. Sjuksköterskorna kan exempelvis erbjudas möjlighet till växeltjänstgöring där patientkontakt varvas med arbete på larmcentralen med mer attraktiva och flexibla schemalösningar.

Genom att sjuksköterskorna i prioriteringsfunktionen tillhör Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård kan samarbetet öka med 1177 Vårdguiden och Sjukvårdsrådgivningen. Dessutom ger det en ökad tillgång till patientinformation genom journalanteckningar.

Prioriteringsfunktionen ska inrättas i anslutning till larmcentralen i Gårda i Göteborg och drivas av PKMC, Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum.

Sedan ett år tillbaka har Västra Götalandsregionen tagit över det operativa ansvaret för dirigering av liggande sjuktransporter under dagtid på vardagar. Det har gett kortare väntetider för patienterna. SOS Alarm AB har fortsatt haft ansvaret för dirigeringen övrig tid. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att regionen ska ta över hela ansvaret för dirigeringen av liggande sjuktransporter.

Kortare väntetider för cancerpatienter. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ställde sig bakom införande av fem standardiserade vårdförlopp inom cancervården. En nationell satsning som ska ge kortare väntetider, nöjdare patienter och en mer jämlik cancervård.

Standardiserade vårdförlopp innebär nya sätt att organisera utredningen vid misstanke om cancer. Målet är att patienterna ska få tydligare besked och behandling snabbare. Med standardiserade vårdförlopp ska man också säkerställa en mer jämlik vård i hela landet.

Vårdförloppen beskriver både vad som ligger till grund för en välgrundad misstanke om cancer, vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och fatta beslut om behandling. Vårdförloppen anger också vilka maximala, värdeskapande ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder som ingår.

Under 2015 införs standardiserade vårdförlopp för fem pilotdiagnoser:
• cancer i urinblåsan och övre urinvägarna
• huvud- och halscancer,
• matstrups- och magsäckscancer
• prostatacancer
• akut myeloisk leukemi (en typ av blodcancer).

Ytterligare tio diagnoser kan bli aktuella för införande nästa år. En viktig del i arbetet är att förbättra samarbetet inom sjukvården. Det gäller till exempel mellan primärvården och sjukhusvården, inom och mellan respektive sjukhus och mellan olika professioner.

Att Västra Götalandsregionen ansluter sig till systemet med standardiserade vårdförlopp innebär också att man får ta del av de närmare 450 miljoner kronor som fördelas nationellt under 2015. Satsningen på kortare väntetider i cancervården är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting som pågår 2015 – 2018 och omfattar totalt två miljarder kronor. Metoden har hämtat inspiration från en dansk modell med reserverade tider som har gett nöjdare patienter och kortat väntetiderna betydligt.

Läs mer om satsningen här: http://cancercentrum.se/vast/kortare-vantetider

Vill fortsätta bedriva rikssjukvård för transplantationer. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade föreslå regionstyrelsen att Västra Götalandsregionen ska ansöka om att få fortsätta bedriva rikssjukvård beträffande hjärt-, lever- och lungtransplantationer. Sahlgrenska universitetssjukhuset bedriver idag dessa transplantationer och tillstånden gäller fram till 30 juni 2016. Ansökningarna gäller att fortsätta bedriva rikssjukvården fram till 31 december 2021.

Innevarande tillstånd att bedriva rikssjukvård för hjärttransplantationer och lungtransplantationer delar Sahlgrenska universitetssjukhuset med Skånes universitetssjukhus och tillståndet för levertransplantationer delas med Karolinska universitetssjukhus.

Kontaktperson: Jonas Andersson (FP), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-37 78 53, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande, 0700-85 25 44, Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande, 0703-56 56 37,

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77, eller Kjell Foss, kommunikationsstrateg HSA, 0700-82 55 17.

ANNONSER