Tydligt besked från Uppsala


Region Uppsala hemställde under december 2020 Försvarsmakten (FM) om hjälp med en ambulansresurs med fordonsförare. Orsaken till att Region Uppsala hemställde FM om hjälp beror på att Luftburen Intensivvård som normalt opererar i en helikopter behöver förstärka sin kapacitet för att utföra markburna transporter med intensivvårdspatienter som med rask ordergivning behöver förflyttas mellan olika regioner. Detta uppdrag ligger inte hos ambulanssjukvården utan faller inom ramen för luftburen intensivvård. Lufttransporterna är ofta långa och skulle en ambulans från den ordinarie ambulansverksamheten användas för detta ändamål så kan den ambulansen inte användas för sitt ordinarie uppdrag. Orsaken till förstärkningen från FM är främst att antalet Covid-patienter ökat och sjukhusen i omgivande regioner är mer beroende av att få hjälp med transporter av intensivvårdspatienter. Nuvarande kapacitet avseende luftburen vård har varit begränsad på grund av det skiftande väderläget.

Henrik Johansson. Kolumnist vid Samverkan 112

Henrik Johansson är kolumnist vid Samverkan 112

Det är således inte Ambulanssjukvården som begärt hjälp från FM. Det är den luftburna intensivvården som normalt har två team redo att bemanna flygande enheter, dels de som utför IVA-uppdrag och även primäruppdrag i regionen med omnejd samt ett team från Neonatologi. I samband med Covid-19 och det ökade behovet av att omfördela patienter mellan regioner så har Luftburen intensivvård ställt ytterligare ett flygande team till nationellt förfogande. Det är till detta team som hjälpen från FM används när det är dåligt flygväder. Ambulanssjukvården fortsätter backa upp de övriga två teamen som tidigare.  

Besparingsvågen som berör nära nog alla regioner drabbar även ambulansverksamheten vid Akademiska Sjukhuset. Akademiska Sjukhuset får mindre budgetmedel för kommande två år, vilket bland annat innebär att det inte blir någon uppräknad budget för löneökningar eller årliga uppräkningar av olika avtal. Som en av sjukhusets verksamheter så påverkar det även ambulanssjukvården. Föreslagen åtgärd för att möta minskade resurser är att konvertera en akutambulans till en så kallad sjuktransport med annan bemanning. Under rådande situation med pågående pandemi kan dock inga besparingar komma i fråga meddelar mig ledningen för ovanstående verksamheter.

Det är väl ingen som jublar över minskade resurser och en åtdragen ekonomisk svångrem. Det hör dock till ovanligheterna att sjukvårdsverksamheter utan krusiduller ger raka besked om besparingar och därtill ger en klar lägesbild. Ledningen för Luftburen Intensivvård och Ambulanssjukvården inom Akademiska Sjukhuset inom Region Uppsala är i sådant motto välgörande undantag i en tid då nedskärningar annars står i stark kontrast till politiska appeller om satsningar på svensk sjukvård.

Textförfattare: Henrik Johansson   Foto: Amanda Öberg/Försvarsmakten och Akademiska sjukhuset


 

Sälja eventsjukvård

I en tidigare krönika skrev jag om Region Örebros oförmåga att upprätthålla egen prehospital beredskap för ambulanssjukvården. Region Örebro som uppenbarligen saknar kapacitet att för egen maskin förstärka upp den redan sköra beredskapen köper utan upphandling in ambulanstjänster för miljontals kronor.

Region Västerbotten behöver hjälp

Nyligen så skickade verksamhetsledningen vid ambulanssjukvården i Västerbotten ut en uppdaterad utgåva av regionens behandlingsriktlinjer till anställd personal inom regionens ambulansverksamhet, vilken omsluter såväl anställda vid regionens ambulansverksamhet samt personer med anställning hos av regionen upphandlade ambulansbolag.

Röde hanen som vaksamhetens symbol

Ni har säkert sett tuppen som kan sitta på brandstationernas övningstorn. Den röde hanen symboliserar vaksamhet och beredskap för att bekämpa eldsvådor och andra tillbud som kan drabba ett samhälle. Frågorna om beredskap är i denna tid högaktuella och trycket på en redan innan pandemin skör sjukvård ökar dag för dag. Nåväl, vi återkommer till nuläget. Åter till den röde hanen.

Mayday relay rörande Ambulans- sjukvården i Region Örebro

Ambulanssjukvården i Region Örebro klarar för egen maskin sedan våren inte av det prehospitala grunduppdraget och har därför förlängt avtalet som slöts i våras med en privat vårdgivare som tillhandahåller ambulanspersonal och ambulansfordon alla veckans dagar till regionen.

Drogtester måste bli ett obligatorium

Någon av er har säkert tidigare läst någon av mina krönikor om alkohol- och drogtester inom ambulanssjukvården. Här finns en av krönikorna Fjättrad vid missbruk – Samverkan 112 (s112.se) och här finns en annan krönika på temat Alkohol- och drogtester – Samverkan 112 (s112.se).